Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 68 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-16
Uchwała nr 182 — wyrażenie zgody na nabycie przez m.st. Warszawę w drodze darowizny nieruchomości położonej w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w granicach rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego” …Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, w granicach rezerwatu przyrody „Las Kabacki im. Stefana Starzyńskiego” nieruchomości głównie mieszkania, grunty środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
nieruchomości środowisko
2. Sesja nr 41 z dnia
2017-02-09
Uchwała nr 1068 — uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody …w odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
3. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1281 — ustanowienie pomnika przyrody …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ustanowienie pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
4. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-16
Uchwała nr 190 — ustanowienie pomnika przyrody …w sprawie ustanowienia pomnika przyrody ustanowienie pomnika przyrody pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
5. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-15
Uchwała nr 972 — uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej — część północna C …uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej - część północna C środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
6. Sesja nr 49 z dnia
2017-05-25
Uchwała nr 1198 — uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody …zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
7. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1282 — zniesienie statusu pomnika przyrody …w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody zniesienie statusu pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
8. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1490 — podwyższenie kwot kryteriów dochodowych uprawniających do zasiłku celowego w ramach Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” …z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” energia ciepło, gaz, prąd pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
energia pomoc społeczna środowisko
9. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 296 — pomniki przyrody położone na terenie Dzielnicy Żoliborz …sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Żoliborz pomniki przyrody położone na terenie Dzielnicy Żoliborz pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
10. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 122 — likwidacja Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy …w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy likwidacja Centrum Promocji Zdrowia i Edukacji Ekologicznej w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
środowisko zdrowie
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Zdrowia …Sprawy różne 2017-01-31 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Wystąpienie ekspertów Państwowego Instytutu Badawczego - instytutu Ochrony Środowiska nt. "Warszawski smog - stan obecny i możliwe działania" - referują: - Pan Krystian Szczepański - Dyrektor Wojewódzkiego Instytutu Ochrony Środowiska, - Pan […] Dominik Kobus - Kierownik Zakładu Monitoringu Zanieczyszczenia Powietrza Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, - Pan Krzysztof Skotak - Kierownik Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska “Puszcza Borecka" Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego instytutu Badawczego 3. Dyskusja 4. Zamknięcie posiedzenia…
2. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie Środowiska i gospodarce wodnej- druk nr 1123 12. Informacja na temat petycji zgłoszonych w Publikatorze informacji o petycjach…
3. Komisja Ochrony Środowiska …Komisja Ochrony Środowiska 2014-12-15 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Sprawy organizacyjne. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody - druk nr 24. 5. Zaopiniowanie […] bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2015 roku - druk nr 67 7. Przyjęcie stanowiska Komisji Ochrony Środowiska w sprawie sporządzenia raportów z realizacji Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012 z […] perspektywą do 2016 r. oraz opracowania Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 8. Informacja na temat sposobu umiejscowienia w strukturze Urzędu m.st. Warszawy planowanych zadań pełnomocnika prezydenta m.st. Warszawy ds. zieleni…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 29 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Aleksandra Gajewska
Postępy w pracach nad opracowywaniem Warszawskiego Indeksu Powietrza
2017-06-22 …pracach nad opracowywaniem Warszawskiego Indeksu Powietrza 2017-06-22 Postępy w pracach nad opracowywaniem Warszawskiego Indeksu Powietrza środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
2.
Aleksandra Gajewska
Plaga kleszczy na Mazowszu
2017-06-08 …zapytanie Dotyczy plagi kleszczy na Mazowszu 2017-06-08 Plaga kleszczy na Mazowszu środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2 zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
3.
Aleksandra Gajewska
Wycinki drzew przy ul. Kowalczyka na Żeraniu
2017-09-05 …wycinki drzew przy ul. Kowalczyka na Żeraniu 2017-09-05 Wycinki drzew przy ul. Kowalczyka na Żeraniu środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
4.
Rafał Dorosiński
Zieleń miejska — inwentaryzacja drzew
2015-06-02 …interpelacja Dotyczy zieleni miejskiej - inwentaryzacji drzew 2015-06-02 Zieleń miejska - inwentaryzacja drzew środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
5.
Aleksandra Gajewska
Program „Milion drzew dla Warszawy”
2017-06-22 …zapytanie Dotyczy programu „Milion drzew dla Warszawy” 2017-06-22 Program „Milion drzew dla Warszawy” środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
6.
Agnieszka Soin
Dotyczy ochrony środowiska naturalnego w Warszawie
2015-05-22 …interpelacja Dotyczy ochrony środowiska naturalnego w Warszawie…
7.
Aleksandra Gajewska, Ewa Malinowska-Grupińska, Jarosław Szostakowski, Tomasz Tretter
Punkty edukacyjno-informacyjne na temat jakości powietrza
2017-08-31 …punktów edukacyjno-informacyjnych na temat jakości powietrza 2017-08-31 Punkty edukacyjno-informacyjne na temat jakości powietrza środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
8.
Aleksandra Gajewska
Nielegalność wycinki pomnika przyrody
2017-08-31 …zapytanie Dotyczy nielegalnej wycinki pomnika przyrody 2017-08-31 Nielegalność wycinki pomnika przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
9.
Aleksandra Gajewska
Aplikacja mobilna planowana w ramach programu Milion Drzew
2016-03-22 …planowanej w ramach programu Milion Drzew 2016-03-22 Aplikacja mobilna planowana w ramach programu Milion Drzew środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
10.
Cezary Jurkiewicz
Dotyczy braku zgody na koncert przygotowywany przez środowiska związane z Rodziną Radia Maryja i Telewizji Trwam
2015-05-07 …zapytanie Dotyczy braku zgody na koncert przygotowywany przez środowiska związane z Rodziną Radia Maryja i Telewizji Trwam…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników