Wyniki wyszukiwania dla tagu: środowisko

Uchwały

Wyniki 1–10 z 60 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 86 — uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody …publicznego w odniesieniu do pomników przyrody uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomników przyrody inwestycje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
inwestycje środowisko
2. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 63 — uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody …odniesieniu do pomnika przyrody uzgodnienie realizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do pomnika przyrody pomnik przyrody inwestycje środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
inwestycje środowisko
3. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1162 — wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy …w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
4. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-15
Uchwała nr 972 — uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej — część północna C …uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Żelaznej - część północna C środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
5. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 297 — w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Targówek …przyrody położe na terenie Dzielnicy Targówek w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Targówek pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
6. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-21
Uchwała nr 666 — uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody stanowiącego aleję kasztanowców rosnących wzdłuż ul. Karpackiej …uzgodnienie odstępstw od zakazów obowiązujących w odniesieniu do pomnika przyrody stanowiącego aleję kasztanowców rosnących wzdłuż ul. Karpackiej środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
7. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 638 — zaopiniowanie zmian w planie ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Natoliński” …planie ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Natoliński” zaopiniowanie zmian w planie ochrony dla rezerwatu przyrody „Las Natoliński” środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
8. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 822 — zaopiniowanie wniosku o uznanie lasów za ochronne …w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne zaopiniowanie wniosku o uznanie lasów za ochronne środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
9. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 295 — pomniki przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Śródmieście …sprawie pomników przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Śródmieście pomniki przyrody, położonych na terenie Dzielnicy Śródmieście pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
10. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 700 — w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy …Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy w sprawie pomników przyrody położonych na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy pomnik przyrody środowisko ochrona środowiska, zmniejszenie emisji co2…
środowisko
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6

Komisje

Wyniki 1–3 z 3 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Zdrowia …Sprawy różne 2017-01-31 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Wystąpienie ekspertów Państwowego Instytutu Badawczego - instytutu Ochrony Środowiska nt. "Warszawski smog - stan obecny i możliwe działania" - referują: - Pan Krystian Szczepański - Dyrektor Wojewódzkiego Instytutu Ochrony Środowiska, - Pan […] Dominik Kobus - Kierownik Zakładu Monitoringu Zanieczyszczenia Powietrza Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego Instytutu Badawczego, - Pan Krzysztof Skotak - Kierownik Stacji Kompleksowego Monitoringu Środowiska “Puszcza Borecka" Instytutu Ochrony Środowiska - Państwowego instytutu Badawczego 3. Dyskusja 4. Zamknięcie posiedzenia…
2. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji na terenie m.st. Warszawy, służących ochronie Środowiska i gospodarce wodnej- druk nr 1123 12. Informacja na temat petycji zgłoszonych w Publikatorze informacji o petycjach…
3. Komisja Ochrony Środowiska …Komisja Ochrony Środowiska 2014-12-15 1. Otwarcie posiedzenia. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Sprawy organizacyjne. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody - druk nr 24. 5. Zaopiniowanie […] bezdomności zwierząt na terenie m.st. Warszawy w 2015 roku - druk nr 67 7. Przyjęcie stanowiska Komisji Ochrony Środowiska w sprawie sporządzenia raportów z realizacji Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2009-2012 z […] perspektywą do 2016 r. oraz opracowania Programu ochrony środowiska dla m.st. Warszawy na lata 2017-2020 8. Informacja na temat sposobu umiejscowienia w strukturze Urzędu m.st. Warszawy planowanych zadań pełnomocnika prezydenta m.st. Warszawy ds. zieleni…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników