Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 119 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1092 — zmiana uchwały w sprawie sprzedaży garaży w budynkach wielolokalowych …w sprawie sprzedaży garaży w budynkach wielolokalowych zmiana uchwały w sprawie sprzedaży garaży w budynkach wielolokalowych nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 567 — wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych budynkami podstacji trakcyjnych na rzecz spółki Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie …w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych budynkami podstacji trakcyjnych na rzecz […] spółki Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych budynkami podstacji trakcyjnych na rzecz spółki Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie […] nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1175 — wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty …wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1131 — wyrażenie zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków położonej w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście przy ul. Jazdów 3, 5A, 7 …wyrażenia zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków położonej w Warszawie w […] Dzielnicy Śródmieście przy ul. Jazdów 3, 5A, 7 wyrażenie zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży części nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków położonej w Warszawie w Dzielnicy Śródmieście przy ul. Jazdów 3, 5A […] nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 432 — zasady najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres dłuższy niż 3 lata i nie dłuższy niż 10 lat oraz wyrażenia zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem …zgody na zawarcie, po umowie zawartej na czas oznaczony, kolejnej umowy najmu z tym samym podmiotem nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1156 — rozpatrzenie petycji Pani B... T... …rozpatrzenia petycji Pani B... T... rozpatrzenie petycji Pani B... T... nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
7. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-15
Uchwała nr 964 — w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności m.st. Warszawy przypadających od Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej za lata 1998-2002 …Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej za lata 1998-2002 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje…
finanse
8. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 322 — wyrażenie zgody na obciążenie służebnością gruntową przejścia i przejazdu nieruchomości położonej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Obarowskiej …w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością gruntową przejścia i przejazdu nieruchomości położonej w […] Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Obarowskiej wyrażenie zgody na obciążenie służebnością gruntową przejścia i przejazdu nieruchomości położonej w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy przy ul. Obarowskiej nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
9. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 325 — wyrażenie zgody na oddanie Szpitalowi Bielańskiemu im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej do nieodpłatnego korzystania na okres 10 lat nieruchomości m.st. Warszawy oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do 10 lat …im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej do nieodpłatnego korzystania na okres 10 lat nieruchomości m.st. Warszawy oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do 10 lat wyrażenie zgody na […] Bielańskiemu im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej do nieodpłatnego korzystania na okres 10 lat nieruchomości m.st. Warszawy oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu na okres do 10 lat nieruchomości
nieruchomości zdrowie
10. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 807 — sprzedaż lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych …w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych sprzedaż lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Komisje

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości. 5. Zakończenie posiedzenia 2015-03-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy o stanie mienia m.st. Warszawy. 3. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 4. Przyjęcie […] dnia 26.02.2015 r. 5. Sprawy różne 2015-03-12 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 3. Przyjęcie protokołu nr 2/15 z posiedzenia Komisji z dnia 10.03.2015 r. 4. Sprawy różne […] Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 4. Przyjęcie protokołu nr 3/15 z posiedzenia Komisji z w dniu 12.03.2015 r. 5. Zakończenie posiedzenia 2015-04-16 1. Otwarcie posiedzenia…
2. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zespół Zarządców Nieruchomości sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 28 lipca 2016 r. do dnia […] taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę izbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pod firmą Zespół Zarządców Nieruchomości Spółka z 0.0. na okres od dnia 28 lipca 2017 r. do dnia 27 lipca…
3. Komisja Rewizyjna …Przyjęcie porządku obrad. 2. Powołanie zespołu kontrolnego ds. kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości położonej pod dawnym numerem hipotecznym - ul. Chmielna 70, na dzisiejszym Placu Defilad. 3. Wolne wnioski i sprawy różne […] Uzyskanie informacji na temat działalności powołanego zespołu kontrolnego ds. kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości położonej pod dawnym numerem hipotecznym - ul. Chmielna 70, na dzisiejszym Placu Defilad. Tematy prac: 1. kontrola legalności, rzetelności…
4. Komisja Ładu Przestrzennego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ul. Tanecznej 74 - druk nr 427 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa - druk nr 458 + 458A - kontynuacja 5. Wniosek Biura Gospodarki Nieruchomościami o zaopiniowanie możliwości pozostawienia we władaniu m.st. Warszawy nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 5/6-5/14 […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu nr 24/16. 4. Przyjęcie stanowiska w sprawie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomościami o zaopiniowanie możliwości pozostawienia we władaniu m.st. Warszawy nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 5/6-5/14 oraz…
5. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Żytniej 39, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Cyraneczki 3, na rzecz Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez m.st. Warszawa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Warzelniczej - druk nr 190 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st…
6. Komisja Zdrowia …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. żytniej 39, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Cyraneczki 3, na rzecz Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 3 na rzecz Szpitala Solec sp. z o.o. - druk…
7. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej - druk nr 910. 4. Przyjęcie protokołu nr 26/16 […] sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej- druk nr 1180 5. Zaopiniowanie projektu uchwały […] sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej - druk nr 1182 6. Sprawy różne…
8. Komisja Ochrony Środowiska …w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów - druk nr 354 12. Projekt stanowiska ws. zwierząt dziko żyjących […] Warszawy w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów- druk 354 2015-08-27 1. Otwarcie posiedzenia…
9. Komisja Budżetu i Finansów …Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie ul. Foksal 3/5, z tytułu opiat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej za lata 1998-2002 - druk nr 355 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] nr 495 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok- druk nr 471 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - druk nr 472 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Brak wyników