Wyniki wyszukiwania dla tagu: nieruchomości

Uchwały

Wyniki 1–10 z 139 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 20 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 489 — wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty (ul.Ostrobramska) …na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty (ul.Ostrobramska) wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty (ul.Ostrobramska) nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1408 — wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty …wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty. wyrażenie zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
3. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 603 — wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. św. Wincentego …w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości położonej […] w Warszawie przy ul. św. Wincentego wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. św. Wincentego nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
4. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 567 — wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych budynkami podstacji trakcyjnych na rzecz spółki Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie …w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych budynkami podstacji trakcyjnych na rzecz […] spółki Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wyrażenie zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości zabudowanych budynkami podstacji trakcyjnych na rzecz spółki Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie […] nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
5. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 413 — określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok …w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty…
nieruchomości opłaty
6. Sesja nr 17 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 364 — przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ulicy Tanecznej 74 …przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ulicy Tanecznej 74 przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ulicy Tanecznej 74 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
7. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1310 — wyrażenie zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. J. Meissnera 8B. …wyrażenie zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie w dzielnicy […] Praga-Południe przy ul. J. Meissnera 8B wyrażenie zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. J. Meissnera 8B. nieruchomości głównie…
nieruchomości
8. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1219 — miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Międzyborskiej 64/70 …w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Międzyborskiej 64/70 miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nieruchomości przy ul. Międzyborskiej 64/70 zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
zagospodarowanie przestrzeni
9. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 327 — przekazanie Ośrodkowi Wsparcia Dziecka i Rodziny „Koło” przy ul. Dalibora 1 w Warszawie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy …i Rodziny „Koło” przy ul. Dalibora 1 w Warszawie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
nieruchomości pomoc społeczna
10. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 697 — wyrażenie zgody na obciążenie prawem użytkowania nieruchomości położonej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy …obciążenie prawem użytkowania nieruchomości położonej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy wyrażenie zgody na obciążenie prawem użytkowania nieruchomości położonej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Komisje

Wyniki 1–9 z 9 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Inwentaryzacyjna nieruchomości. 5. Zakończenie posiedzenia 2015-03-10 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Informacja Dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Urzędu m.st. Warszawy o stanie mienia m.st. Warszawy. 3. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 4. Przyjęcie […] dnia 26.02.2015 r. 5. Sprawy różne 2015-03-12 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 3. Przyjęcie protokołu nr 2/15 z posiedzenia Komisji z dnia 10.03.2015 r. 4. Sprawy różne […] Otwarcie posiedzenia 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Podpisywanie kart inwentaryzacyjnych nieruchomości. 4. Przyjęcie protokołu nr 3/15 z posiedzenia Komisji z w dniu 12.03.2015 r. 5. Zakończenie posiedzenia 2015-04-16 1. Otwarcie posiedzenia…
2. Komisja Budżetu i Finansów …Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie ul. Foksal 3/5, z tytułu opiat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej za lata 1998-2002 - druk nr 355 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] nr 495 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok- druk nr 471 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - druk nr 472 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w…
3. Komisja Rewizyjna …Przyjęcie porządku obrad. 2. Powołanie zespołu kontrolnego ds. kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości położonej pod dawnym numerem hipotecznym - ul. Chmielna 70, na dzisiejszym Placu Defilad. 3. Wolne wnioski i sprawy różne […] Uzyskanie informacji na temat działalności powołanego zespołu kontrolnego ds. kontroli prawidłowości postępowania w sprawie zwrotu nieruchomości położonej pod dawnym numerem hipotecznym - ul. Chmielna 70, na dzisiejszym Placu Defilad. Tematy prac: 1. kontrola legalności, rzetelności…
4. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zespół Zarządców Nieruchomości sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 28 lipca 2016 r. do dnia […] taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę izbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pod firmą Zespół Zarządców Nieruchomości Spółka z 0.0. na okres od dnia 28 lipca 2017 r. do dnia 27 lipca…
5. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej - druk nr 910. 4. Przyjęcie protokołu nr 26/16 […] sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej- druk nr 1180 5. Zaopiniowanie projektu uchwały […] sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 30 lat części nieruchomości położonej w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy przy ul. Łazienkowskiej - druk nr 1182 6. Sprawy różne…
6. Komisja Ładu Przestrzennego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości położonej przy ul. Tanecznej 74 - druk nr 427 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy […] w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Służewa - druk nr 458 + 458A - kontynuacja 5. Wniosek Biura Gospodarki Nieruchomościami o zaopiniowanie możliwości pozostawienia we władaniu m.st. Warszawy nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 5/6-5/14 […] Przyjęcie porządku posiedzenia. 3. Przyjęcie protokołu nr 24/16. 4. Przyjęcie stanowiska w sprawie wniosku Biura Gospodarki Nieruchomościami o zaopiniowanie możliwości pozostawienia we władaniu m.st. Warszawy nieruchomości oznaczonej jako działki ew. nr 5/6-5/14 oraz…
7. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Żytniej 39, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa Wola […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Cyraneczki 3, na rzecz Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała Masztaka […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez m.st. Warszawa nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Warzelniczej - druk nr 190 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st…
8. Komisja Ochrony Środowiska …w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów - druk nr 354 12. Projekt stanowiska ws. zwierząt dziko żyjących […] Warszawy w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w m.st. Warszawie i zagospodarowania tych odpadów- druk 354 2015-08-27 1. Otwarcie posiedzenia…
9. Komisja Zdrowia …Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. żytniej 39, na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Warszawa […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Cyraneczki 3, na rzecz Szpitala Grochowskiego im. dr med. Rafała […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Kruczkowskiego 3 na rzecz Szpitala Solec sp. z o.o. - druk…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 180 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Lp. Tytuł Data
1.
Lech Jaworski
Remont zabytkowej fontanny przed Pałacem w Wilanowie (int. nr 2833 z 2014 r.)
2015-01-15 …zabytkowej fontanny przed Pałacem w Wilanowie (int. nr 2833 z 2014 r.) kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
2.
Filip Frąckowiak
Wsparcie finansowego od miasta przy renowacji zabytkowych kamienic w dzielnicy Ochota
2015-06-02 …dzielnicy Ochota 2015-06-02 Wsparcie finansowego od miasta przy renowacji zabytkowych kamienic w dzielnicy Ochota nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
3.
Paweł Terlecki
Dotyczy działań podjętych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy w sprawie rozliczania poszczególnych mieszkańców — najemców lokali usytuowanych w budynku mieszkalnym położonym w Warszawie przy ul. Ogrodowej
2015-08-27 …interpelacja Dotyczy działań podjętych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st Warszawy w sprawie rozliczania poszczególnych mieszkańców - najemców lokali usytuowanych w budynku mieszkalnym położonym w Warszawie przy ul. Ogrodowej…
4.
Oskar Hejka
Przetarg na audyt stołecznej reprywatyzacji
2016-12-09 …zapytanie Dotyczy przetargu na audyt stołecznej reprywatyzacji 2016-12-09 Przetarg na audyt stołecznej reprywatyzacji nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
5.
Aleksandra Gajewska, Ewa Malinowska-Grupińska, Jarosław Szostakowski
Udostępnianie informacji o wszczynanych postępowaniach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej
2016-06-16 …Udostępnianie informacji o wszczynanych postępowaniach na stronie Biuletynu Informacji Publicznej zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego nieruchomości głównie mieszkania, grunty tereny zielone parki, skwery, tereny rekreacyjne…
6.
Aleksandra Gajewska
Grunty na pl. Defilad i Parku Świętokrzyskiego, przejętych dzięki reprywatyzacji
2015-10-15 …przejętych dzięki reprywatyzacji 2015-10-15 Grunty na pl. Defilad i Parku Świętokrzyskiego, przejętych dzięki reprywatyzacji nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
7.
Piotr Guział
Zwrot nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Okrzei, Jaktorowskiej, Słonecznej i Grobla
2016-10-20 …interpelacja Dotyczy zwrotu nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Okrzei, Jaktorowskiej, Słonecznej i Grobla 2016-10-20 Zwrot nieruchomości zlokalizowanych przy ulicach: Okrzei, Jaktorowskiej, Słonecznej i Grobla nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
8.
Piotr Guział
Równe traktowania najemców ubiegających się o wykup mieszkania i uzyskanie bonifikaty
2016-04-21 …uzyskanie bonifikaty 2016-04-21 Równe traktowania najemców ubiegających się o wykup mieszkania i uzyskanie bonifikaty nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
9.
Oskar Hejka
Metryki postępowań administracyjnych
2017-09-15 …interpelacja Dotyczy metryk postępowań administracyjnych 2017-09-15 Metryki postępowań administracyjnych załącznik do odpowiedzi nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
10.
Jarosław Krajewski
Dotyczy kosztów utrzymania Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w 2014 r.
2015-03-26 …zapytanie Dotyczy kosztów utrzymania Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w 2014 r…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Inne strony

Brak wyników