Wyniki wyszukiwania dla tagu: oświata

Uchwały

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1228 — odpłatność za korzystanie z nauki i kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę …z nauki i kształcenia przez osoby niebędące obywatelami polskimi w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
2. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 840 — zmiana uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli …sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oraz obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
3. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1271 — zmiana uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy …sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy zmiana uchwały w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
4. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1269 — zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania …fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów przedszkola szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata przedszkola szkoły
5. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1083 — dostosowanie sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. …ponadpodstawowych i specjalnych, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
6. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1081 — dostosowanie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. …ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
7. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1237 — zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów …zmiana uchwały w sprawie zasad udzielania stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
8. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1085 — określenie kryteriów rekrutacji na zajęcia rozwijające zainteresowania lub rozwijające uzdolnienia organizowane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
9. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1084 — określenie kryteriów rekrutacji do publicznych placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, liczby punktów za każde z kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów…
oświata
10. Sesja nr 20 z dnia
2015-11-26
Uchwała nr 500 — określenie kryteriów rekrutacji do klas pierwszych gimnazjów prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia …prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia dla uczniów szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
oświata szkoły
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Komisje

Aktualności

Aktywność

Brak wyników