Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 79 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1445 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze opłaty prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
opłaty prawo
2. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1308 — wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie …wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wyrażenie zgody na udzielenie […] bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nieruchomości głównie mieszkania, grunty spółki…
nieruchomości spółki
3. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 250 — zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. na okres od dnia 28 lipca 2015 r. do dnia 27 lipca 2016 r. …Sp. z o.o. na okres od dnia 28 lipca 2015 r. do dnia 27 lipca 2016 r. opłaty woda i ścieki…
opłaty woda i ścieki
4. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 262 — zwolnienie z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej …w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej zwolnienie z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego […] prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej opłaty
opłaty
5. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 413 — określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok …nieruchomości na 2016 rok określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
nieruchomości opłaty
6. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 641 — w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych …w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych alkohol opłaty
alkohol opłaty
7. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-16
Uchwała nr 191 — zwolnienie z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej …w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej zwolnienie z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego […] prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej opłaty
opłaty
8. Sesja nr 7 z dnia
2015-03-12
Uchwała nr 126 — w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej …całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej w sprawie szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie […] z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej dzieci żłobki, kluby dziecięce, opieka nad małym dzieckiem, piecza zastępcza…
dzieci
9. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1225 — zatwierdzenie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne pod firmą Zespół Zarządców Nieruchomości Spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie na okres od dnia 28 lipca 2017 r. do dnia 27 lipca 2018 r. …siedzibą w Warszawie na okres od dnia 28 lipca 2017 r. do dnia 27 lipca 2018 r. opłaty woda i ścieki…
opłaty woda i ścieki
10. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1398 — określenie warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej …nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
nieruchomości opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Ochrony Środowiska …31/16. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 905. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków Komunikacji elektronicznej - druk nr 906. 6. Wolne wnioski, sprawy różne. 7. Zakończenie posiedzenia…
2. Komisja Budżetu i Finansów …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr […] m.st. Warszawie - druk nr 135 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu […] całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - druk nr 152 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej…
3. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr […] p.n. ,,Bezpieczna Warszawa" - druk 706 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - druk 707 7. Przyjęcie protokołu nr 18/16 z dn […] Przyjęcie porządku posiedzenia; 2/ Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalania wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2017 r. - druk…
4. Komisja Rozwoju Gospodarczego …lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nr 9 położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 1 oraz bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - druk nr 422 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych - projekt Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy […] siedzibą w Warszawie - druk nr 753 10. Omówienie petycji nr 12/2016 dotyczącej zmiany przepisów prawa - obniżenia stawek opłat wieczystego użytkowania dla nieruchomości mieszkaniowych. 11. Zaprezentowanie Komisji wniosku Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w sprawie…
5. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …na temat skargi mieszkańca do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w sprawie zmiany zasad udzielania ulg dla doktorantów w opłatach za przejazdy komunikacją miejską. 6. Rozpatrzenie skargi z pisma Komisji Rewizyjnej z dnia 13 lipca 2015 roku […] w Warszawie do 2025 roku". 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok […] nr XXXVl/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.06.2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych…
6. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - druk nr 152 5. Wolne wnioski i sprawy różne…
7. Komisja Edukacji i Rodziny …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr […] rok (w zakresie działania Komisji) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w niektórych szkolnych schroniskach młodzieżowych m.st. Warszawy - druk nr 772 6. Przyjęcie […] uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę -druk nr…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 23 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Michał Czaykowski
Dotyczy zwolnienia z opłat za odholowanie pojazdu w związku z przygotowaniem przejazdu Prezydenta Stanów Zjednoczonych
2017-07-06 …interpelacja Dotyczy zwolnienia z opłat za odholowanie pojazdu w związku z przygotowaniem przejazdu Prezydenta Stanów Zjednoczonych…
2.
Jacek Cieślikowski
Mandat za parkowanie bez opłaty parkingowej
2016-05-04 …interpelacja Dotyczy mandatu za parkowanie bez opłaty parkingowej 2016-05-04 Mandat za parkowanie bez opłaty parkingowej parkowanie…
3.
Michał Czaykowski
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste
2016-01-15 …zapytanie Dotyczy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste 2016-01-15 Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
4.
Lech Jaworski
Dotyczy wysokości wpływów z opłat dodatkowych za parkowanie w SPPN w 2016 r.
2017-03-17 …zapytanie Dotyczy wysokości wpływów z opłat dodatkowych za parkowanie w SPPN w 2016 r…
5.
Dariusz Figura
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod pojemniki na odpady komunalne
2017-03-09 …interpelacja Dotyczy stawek opłat za zajęcie pasa drogowego pod pojemniki na odpady komunalne 2017-03-09 Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod pojemniki na odpady komunalne drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe odpady wywóz śmieci […] odpady komunalne, wysypiska opłaty
6.
Joanna Wiśniewska-Najgebauer
Dotyczy doliczania podatku VAT do opłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntu
2015-08-27 …interpelacja Dotyczy doliczania podatku VAT do opłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntu…
7.
Ewa Samonek
Dotyczy zwolnienia od opłat wjazdowych na teren PKiN specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnościami
2016-04-21 …interpelacja Dotyczy zwolnienia od opłat wjazdowych na teren PKiN specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnościami…
8.
Paulina Piechna-Więckiewicz
Dotyczy opłat i stawek za odbiór odpadów medycznych z placówek medycznych oraz trybu rozstrzygającego dopuszczenie podmiotów zewnętrznych do odbioru przedmiotowych odpadów
2015-02-10 …interpelacja Dotyczy opłat i stawek za odbiór odpadów medycznych z placówek medycznych oraz trybu rozstrzygającego dopuszczenie podmiotów zewnętrznych do odbioru przedmiotowych odpadów…
9.
Edmund Świderski
Dotyczy możliwości zwolnienia rodzin wielodzietnych z części lub całości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016-06-16 …zapytanie Dotyczy możliwości zwolnienia rodzin wielodzietnych z części lub całości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi…
10.
Jacek Cieślikowski
Podwyżka opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na Ursynowie
2016-07-27 …interpelacja Dotyczy podwyżki opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na Ursynowie 2016-07-27 Podwyżka opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na Ursynowie nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników