Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 79 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 17 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 371 — wyrażenie zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu niesamodzielnego nr 10 – pustostanu przyłączonego do lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nr 9 położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 1 oraz bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu …lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nr 9 położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 1 oraz bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu wyrażenie zgody na obniżenie bonifikaty od ceny sprzedaży lokalu niesamodzielnego nr […] lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nr 9 położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 1 oraz bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
2. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1392 — dopuszczenie zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu miasta stołecznego Warszawy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny …stołecznego Warszawy za pomocą innego instrumentu płatniczego, w tym instrumentu płatniczego, na którym przechowywany jest pieniądz elektroniczny opłaty
opłaty
3. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 525 — uchylenie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za inkaso …uchylająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za inkaso uchylenie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie Dzielnicy Wesoła m.st. Warszawy i wysokości […] wynagrodzenia za inkaso opłaty
opłaty
4. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 85 — wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności …w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty […] oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
5. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 415 — ustalenie wzoru formularza deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o lasach …ustalenie wzoru formularza deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o lasach opłaty rolnictwo i leśnictwo…
opłaty rolnictwo i leśnictwo
6. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1223 — w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie …w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Warszawski Rower Publiczny w m.st. Warszawie komunikacja miejska opłaty
komunikacja miejska opłaty transport
7. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-16
Uchwała nr 191 — zwolnienie z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej …w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej zwolnienie z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego […] prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej opłaty
opłaty
8. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1398 — określenie warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej …nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
nieruchomości opłaty
9. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 511 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych …na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
nieruchomości opłaty
10. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 641 — w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych …w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych alkohol opłaty
alkohol opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Ochrony Środowiska …31/16. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 905. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków Komunikacji elektronicznej - druk nr 906. 6. Wolne wnioski, sprawy różne. 7. Zakończenie posiedzenia…
2. Komisja Edukacji i Rodziny …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr […] rok (w zakresie działania Komisji) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w niektórych szkolnych schroniskach młodzieżowych m.st. Warszawy - druk nr 772 6. Przyjęcie […] uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę -druk nr…
3. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - druk nr 152 5. Wolne wnioski i sprawy różne…
4. Komisja Budżetu i Finansów …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr […] m.st. Warszawie - druk nr 135 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu […] całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - druk nr 152 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej…
5. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr […] p.n. ,,Bezpieczna Warszawa" - druk 706 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - druk 707 7. Przyjęcie protokołu nr 18/16 z dn […] Przyjęcie porządku posiedzenia; 2/ Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalania wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2017 r. - druk…
6. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …na temat skargi mieszkańca do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w sprawie zmiany zasad udzielania ulg dla doktorantów w opłatach za przejazdy komunikacją miejską. 6. Rozpatrzenie skargi z pisma Komisji Rewizyjnej z dnia 13 lipca 2015 roku […] w Warszawie do 2025 roku". 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok […] nr XXXVl/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.06.2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych…
7. Komisja Rozwoju Gospodarczego …lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nr 9 położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 1 oraz bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - druk nr 422 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych - projekt Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy […] siedzibą w Warszawie - druk nr 753 10. Omówienie petycji nr 12/2016 dotyczącej zmiany przepisów prawa - obniżenia stawek opłat wieczystego użytkowania dla nieruchomości mieszkaniowych. 11. Zaprezentowanie Komisji wniosku Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w sprawie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 23 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Paulina Piechna-Więckiewicz
Dotyczy zwolnienia z opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej uczniów szkół podstawowych
2016-09-07 …interpelacja Dotyczy zwolnienia z opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej uczniów szkół podstawowych…
2.
Joanna Wiśniewska-Najgebauer
Dotyczy doliczania podatku VAT do opłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntu
2015-08-27 …interpelacja Dotyczy doliczania podatku VAT do opłaty z tytułu bezumownego korzystania z gruntu…
3.
Dariusz Figura
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod pojemniki na odpady komunalne
2017-03-09 …interpelacja Dotyczy stawek opłat za zajęcie pasa drogowego pod pojemniki na odpady komunalne 2017-03-09 Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod pojemniki na odpady komunalne drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe odpady wywóz śmieci […] odpady komunalne, wysypiska opłaty
4.
Piotr Mazurek
Dotyczy ujednolicenia w całym m.st. Warszawa stawek procentowych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi lub usługowymi, położonymi na terenach oddanych w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym
2017-08-31 …interpelacja Dotyczy ujednolicenia w całym m.st. Warszawa stawek procentowych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi lub usługowymi, położonymi na terenach oddanych w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym…
5.
Lech Jaworski
Dotyczy wysokości wpływów z opłat dodatkowych za parkowanie w SPPN w 2016 r.
2017-03-17 …zapytanie Dotyczy wysokości wpływów z opłat dodatkowych za parkowanie w SPPN w 2016 r…
6.
Agnieszka Soin
Dotyczy bezpodstawnego pobierania opłaty za wodę gospodarczą
2015-06-17 …interpelacja Dotyczy bezpodstawnego pobierania opłaty za wodę gospodarczą…
7.
Jacek Cieślikowski
Mandat za parkowanie bez opłaty parkingowej
2016-05-04 …interpelacja Dotyczy mandatu za parkowanie bez opłaty parkingowej 2016-05-04 Mandat za parkowanie bez opłaty parkingowej parkowanie…
8.
Edmund Świderski
Dotyczy udzielania spółdzielniom bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2016 r.
2016-06-16 …interpelacja Dotyczy udzielania spółdzielniom bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2016 r…
9.
Paulina Piechna-Więckiewicz
Dotyczy opłat i stawek za odbiór odpadów medycznych z placówek medycznych oraz trybu rozstrzygającego dopuszczenie podmiotów zewnętrznych do odbioru przedmiotowych odpadów
2015-02-10 …interpelacja Dotyczy opłat i stawek za odbiór odpadów medycznych z placówek medycznych oraz trybu rozstrzygającego dopuszczenie podmiotów zewnętrznych do odbioru przedmiotowych odpadów…
10.
Michał Czaykowski
Dotyczy zwolnienia z opłat za odholowanie pojazdu w związku z przygotowaniem przejazdu Prezydenta Stanów Zjednoczonych
2017-07-06 …interpelacja Dotyczy zwolnienia z opłat za odholowanie pojazdu w związku z przygotowaniem przejazdu Prezydenta Stanów Zjednoczonych…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników