Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 79 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1394 — określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok …podatku od środków transportowych na 2018 rok określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok opłaty transport…
opłaty transport
2. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 985 — przedłużenie czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. …siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. opłaty woda i ścieki…
opłaty woda i ścieki
3. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 413 — określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok …nieruchomości na 2016 rok określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
nieruchomości opłaty
4. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1445 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze opłaty prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
opłaty prawo
5. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 696 — wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości położonej w rejonie ulic Radzymińskiej i Handlowej na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty za oddanie części nieruchomości w użytkowanie wieczyste …Społecznego Warszawa Północ sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty za oddanie części nieruchomości w użytkowanie wieczyste wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym […] Społecznego Warszawa Północ sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty za oddanie części nieruchomości w użytkowanie wieczyste nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
6. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 387 — uchylenie uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej …uchylająca uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej uchylenie uchwały w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności i wysokości stawek opłaty targowej opłaty targowiska…
opłaty targowiska
7. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 511 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia wzoru formularza deklaracji na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych …na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
nieruchomości opłaty
8. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1393 — określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok …nieruchomości na 2018 rok określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
nieruchomości opłaty
9. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1399 — określenie warunków i trybu składania deklaracji na podatek rolny oraz informacji o gruntach za pomocą środków komunikacji elektronicznej …warunków i trybu składania deklaracji na podatek rolny oraz informacji o gruntach za pomocą środków komunikacji elektronicznej opłaty
opłaty
10. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1308 — wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie …wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wyrażenie zgody na udzielenie […] bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie nieruchomości głównie mieszkania, grunty spółki…
nieruchomości spółki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …na temat skargi mieszkańca do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w sprawie zmiany zasad udzielania ulg dla doktorantów w opłatach za przejazdy komunikacją miejską. 6. Rozpatrzenie skargi z pisma Komisji Rewizyjnej z dnia 13 lipca 2015 roku […] w Warszawie do 2025 roku". 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok […] nr XXXVl/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.06.2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych…
2. Komisja Budżetu i Finansów …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr […] m.st. Warszawie - druk nr 135 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu […] całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - druk nr 152 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej…
3. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr […] p.n. ,,Bezpieczna Warszawa" - druk 706 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - druk 707 7. Przyjęcie protokołu nr 18/16 z dn […] Przyjęcie porządku posiedzenia; 2/ Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalania wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2017 r. - druk…
4. Komisja Ochrony Środowiska …31/16. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 905. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków Komunikacji elektronicznej - druk nr 906. 6. Wolne wnioski, sprawy różne. 7. Zakończenie posiedzenia…
5. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - druk nr 152 5. Wolne wnioski i sprawy różne…
6. Komisja Edukacji i Rodziny …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr […] rok (w zakresie działania Komisji) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w niektórych szkolnych schroniskach młodzieżowych m.st. Warszawy - druk nr 772 6. Przyjęcie […] uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę -druk nr…
7. Komisja Rozwoju Gospodarczego …lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nr 9 położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 1 oraz bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - druk nr 422 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych - projekt Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy […] siedzibą w Warszawie - druk nr 753 10. Omówienie petycji nr 12/2016 dotyczącej zmiany przepisów prawa - obniżenia stawek opłat wieczystego użytkowania dla nieruchomości mieszkaniowych. 11. Zaprezentowanie Komisji wniosku Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w sprawie…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 23 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Lech Jaworski
Dotyczy wysokości wpływów z opłat dodatkowych za parkowanie w SPPN w 2016 r.
2017-03-17 …zapytanie Dotyczy wysokości wpływów z opłat dodatkowych za parkowanie w SPPN w 2016 r…
2.
Piotr Mazurek
Dotyczy ujednolicenia w całym m.st. Warszawa stawek procentowych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi lub usługowymi, położonymi na terenach oddanych w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym
2017-08-31 …interpelacja Dotyczy ujednolicenia w całym m.st. Warszawa stawek procentowych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi lub usługowymi, położonymi na terenach oddanych w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym…
3.
Michał Czaykowski
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste
2016-01-15 …zapytanie Dotyczy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste 2016-01-15 Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
4.
Dorota Zbińkowska
Dotyczy stworzenia możliwości doładowania karty miejskiej u kontrolera zamiast uiszczenia opłaty dodatkowej
2016-01-14 …interpelacja Dotyczy stworzenia możliwości doładowania karty miejskiej u kontrolera zamiast uiszczenia opłaty dodatkowej…
5.
Michał Czaykowski
Mandaty za brak wniesienia opłaty za parking w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
2016-01-15 …zapytanie Dotyczy mandatów za brak wniesienia opłaty za parking w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego 2016-01-15 Mandaty za brak wniesienia opłaty za parking w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego opłaty parkowanie…
6.
Dariusz Figura
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod pojemniki na odpady komunalne
2017-03-09 …interpelacja Dotyczy stawek opłat za zajęcie pasa drogowego pod pojemniki na odpady komunalne 2017-03-09 Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod pojemniki na odpady komunalne drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe odpady wywóz śmieci […] odpady komunalne, wysypiska opłaty
7.
Paulina Piechna-Więckiewicz
Dotyczy opłat i stawek za odbiór odpadów medycznych z placówek medycznych oraz trybu rozstrzygającego dopuszczenie podmiotów zewnętrznych do odbioru przedmiotowych odpadów
2015-02-10 …interpelacja Dotyczy opłat i stawek za odbiór odpadów medycznych z placówek medycznych oraz trybu rozstrzygającego dopuszczenie podmiotów zewnętrznych do odbioru przedmiotowych odpadów…
8.
Lech Jaworski
Uregulowanie sprawy podatku od nieruchomości w odniesieniu do garaży podziemnych
2015-05-07 …Uregulowanie sprawy podatku od nieruchomości w odniesieniu do garaży podziemnych nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty parkowanie…
9.
Agnieszka Soin
Dotyczy bezpodstawnego pobierania opłaty za wodę gospodarczą
2015-06-17 …interpelacja Dotyczy bezpodstawnego pobierania opłaty za wodę gospodarczą…
10.
Michał Czaykowski
Dotyczy zwolnienia z opłat za odholowanie pojazdu w związku z przygotowaniem przejazdu Prezydenta Stanów Zjednoczonych
2017-07-06 …interpelacja Dotyczy zwolnienia z opłat za odholowanie pojazdu w związku z przygotowaniem przejazdu Prezydenta Stanów Zjednoczonych…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników