Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 79 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 598 — plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę …w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli […] oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2016 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje oświata nauczyciele, oświata, edukacja, stypendia…
finanse oświata
2. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1183 — zwolnienie z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej …w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej zwolnienie z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego […] prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej opłaty
opłaty
3. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-15
Uchwała nr 968 — wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie …w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o. o. z siedzibą […] w Warszawie wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym części nieruchomości na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Sp. z o. o. z siedzibą […] w Warszawie bonifikata opłaty
opłaty
4. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1394 — określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok …podatku od środków transportowych na 2018 rok określenie wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok opłaty transport…
opłaty transport
5. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 940 — ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2017 …w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2017 ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych […] w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok 2017 opłaty
opłaty
6. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1169 — zmiana uchwały w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso …zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso zmiana uchwały w sprawie zarządzenia na terenie m.st. Warszawy poboru opłaty […] wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje opłaty
finanse opłaty
7. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 985 — przedłużenie czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. …siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. opłaty woda i ścieki…
opłaty woda i ścieki
8. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-15
Uchwała nr 964 — w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności m.st. Warszawy przypadających od Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej za lata 1998-2002 …m.st. Warszawy przypadających od Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej za lata 1998-2002 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i…
finanse
9. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1139 — opłaty za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie opłat za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie opłaty za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie komunikacja miejska…
komunikacja miejska
10. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 891 — określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok …wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok opłaty
opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr […] rok (w zakresie działania Komisji) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w niektórych szkolnych schroniskach młodzieżowych m.st. Warszawy - druk nr 772 6. Przyjęcie […] uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę -druk nr…
2. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - druk nr 152 5. Wolne wnioski i sprawy różne…
3. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr […] p.n. ,,Bezpieczna Warszawa" - druk 706 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - druk 707 7. Przyjęcie protokołu nr 18/16 z dn […] Przyjęcie porządku posiedzenia; 2/ Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalania wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2017 r. - druk…
4. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …na temat skargi mieszkańca do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w sprawie zmiany zasad udzielania ulg dla doktorantów w opłatach za przejazdy komunikacją miejską. 6. Rozpatrzenie skargi z pisma Komisji Rewizyjnej z dnia 13 lipca 2015 roku […] w Warszawie do 2025 roku". 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok […] nr XXXVl/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.06.2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych…
5. Komisja Rozwoju Gospodarczego …lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nr 9 położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 1 oraz bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - druk nr 422 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych - projekt Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy […] siedzibą w Warszawie - druk nr 753 10. Omówienie petycji nr 12/2016 dotyczącej zmiany przepisów prawa - obniżenia stawek opłat wieczystego użytkowania dla nieruchomości mieszkaniowych. 11. Zaprezentowanie Komisji wniosku Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w sprawie…
6. Komisja Ochrony Środowiska …31/16. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 905. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków Komunikacji elektronicznej - druk nr 906. 6. Wolne wnioski, sprawy różne. 7. Zakończenie posiedzenia…
7. Komisja Budżetu i Finansów …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr […] m.st. Warszawie - druk nr 135 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu […] całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - druk nr 152 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 23 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Piotr Mazurek
Dotyczy opłat parkingowych na terenie m.st. Warszawy
2017-08-31 …interpelacja Dotyczy opłat parkingowych na terenie m.st. Warszawy…
2.
Piotr Guział
Potrzeba uregulowania kwestii wysokości stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
2015-02-26 …interpelacja Dotyczy potrzeby uregulowania kwestii wysokości stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 2015-02-26 Potrzeba uregulowania kwestii wysokości stawek procentowych opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
3.
Michał Czaykowski
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste
2016-01-15 …zapytanie Dotyczy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste 2016-01-15 Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
4.
Edmund Świderski
Dotyczy możliwości zwolnienia rodzin wielodzietnych z części lub całości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
2016-06-16 …zapytanie Dotyczy możliwości zwolnienia rodzin wielodzietnych z części lub całości z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi…
5.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy opłat pobieranych na terenie PKiN od osób niepełnosprawnych
2015-02-12 …interpelacja Dotyczy opłat pobieranych na terenie PKiN od osób niepełnosprawnych…
6.
Lech Jaworski
Uregulowanie sprawy podatku od nieruchomości w odniesieniu do garaży podziemnych
2015-05-07 …Uregulowanie sprawy podatku od nieruchomości w odniesieniu do garaży podziemnych nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty parkowanie…
7.
Michał Czaykowski
Dotyczy zwolnienia z opłat za odholowanie pojazdu w związku z przygotowaniem przejazdu Prezydenta Stanów Zjednoczonych
2017-07-06 …interpelacja Dotyczy zwolnienia z opłat za odholowanie pojazdu w związku z przygotowaniem przejazdu Prezydenta Stanów Zjednoczonych…
8.
Paulina Piechna-Więckiewicz
Dotyczy zwolnienia z opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej uczniów szkół podstawowych
2016-09-07 …interpelacja Dotyczy zwolnienia z opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej uczniów szkół podstawowych…
9.
Jacek Cieślikowski
Podwyżka opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na Ursynowie
2016-07-27 …interpelacja Dotyczy podwyżki opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na Ursynowie 2016-07-27 Podwyżka opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na Ursynowie nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
10.
Edmund Świderski
Dotyczy udzielania spółdzielniom bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2016 r.
2016-06-16 …interpelacja Dotyczy udzielania spółdzielniom bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2016 r…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników