Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 79 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1399 — określenie warunków i trybu składania deklaracji na podatek rolny oraz informacji o gruntach za pomocą środków komunikacji elektronicznej …warunków i trybu składania deklaracji na podatek rolny oraz informacji o gruntach za pomocą środków komunikacji elektronicznej opłaty
opłaty
2. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 706 — zwolnienie z opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w niektórych szkolnych schroniskach młodzieżowych m.st. Warszawy …w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w niektórych szkolnych schroniskach młodzieżowych m.st. Warszawy zwolnienie z opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w niektórych szkolnych schroniskach młodzieżowych m.st. Warszawy młodzież opłaty
młodzież opłaty
3. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1183 — zwolnienie z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej …w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej zwolnienie z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego […] prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej opłaty
opłaty
4. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 416 — ustalenie wzoru formularza deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o gruntach …ustalenie wzoru formularza deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o gruntach opłaty rolnictwo i leśnictwo…
opłaty rolnictwo i leśnictwo
5. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 510 — zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok …zmiana uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
nieruchomości opłaty
6. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 415 — ustalenie wzoru formularza deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o lasach …ustalenie wzoru formularza deklaracji na podatek leśny na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o lasach opłaty rolnictwo i leśnictwo…
opłaty rolnictwo i leśnictwo
7. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 523 — uchylenie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za inkaso …uchylająca uchwałę w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i wysokości wynagrodzenia za inkaso uchylenie uchwały w sprawie określenia inkasenta opłaty targowej na terenie dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy i wysokości […] wynagrodzenia za inkaso opłaty
opłaty
8. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1304 — rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 …sprawie rozpatrzenia petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956-89 opłaty komunikacja miejska…
komunikacja miejska opłaty
9. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 696 — wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym niezabudowanej części nieruchomości położonej w rejonie ulic Radzymińskiej i Handlowej na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty za oddanie części nieruchomości w użytkowanie wieczyste …Społecznego Warszawa Północ sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty za oddanie części nieruchomości w użytkowanie wieczyste wyrażenie zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste w trybie bezprzetargowym […] Społecznego Warszawa Północ sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz na udzielenie bonifikaty od pierwszej opłaty za oddanie części nieruchomości w użytkowanie wieczyste nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 985 — przedłużenie czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. …siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. opłaty woda i ścieki…
opłaty woda i ścieki
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Budżetu i Finansów …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr […] m.st. Warszawie - druk nr 135 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu […] całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - druk nr 152 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej…
2. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr […] p.n. ,,Bezpieczna Warszawa" - druk 706 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - druk 707 7. Przyjęcie protokołu nr 18/16 z dn […] Przyjęcie porządku posiedzenia; 2/ Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalania wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2017 r. - druk…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …na temat skargi mieszkańca do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w sprawie zmiany zasad udzielania ulg dla doktorantów w opłatach za przejazdy komunikacją miejską. 6. Rozpatrzenie skargi z pisma Komisji Rewizyjnej z dnia 13 lipca 2015 roku […] w Warszawie do 2025 roku". 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok […] nr XXXVl/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.06.2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych…
4. Komisja Ochrony Środowiska …31/16. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 905. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków Komunikacji elektronicznej - druk nr 906. 6. Wolne wnioski, sprawy różne. 7. Zakończenie posiedzenia…
5. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - druk nr 152 5. Wolne wnioski i sprawy różne…
6. Komisja Rozwoju Gospodarczego …lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nr 9 położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 1 oraz bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - druk nr 422 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych - projekt Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy […] siedzibą w Warszawie - druk nr 753 10. Omówienie petycji nr 12/2016 dotyczącej zmiany przepisów prawa - obniżenia stawek opłat wieczystego użytkowania dla nieruchomości mieszkaniowych. 11. Zaprezentowanie Komisji wniosku Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w sprawie…
7. Komisja Edukacji i Rodziny …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr […] rok (w zakresie działania Komisji) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w niektórych szkolnych schroniskach młodzieżowych m.st. Warszawy - druk nr 772 6. Przyjęcie […] uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę -druk nr…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 23 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Filip Frąckowiak
Wysokość czynszu za lokal użytkowy, w którym obecnie znajduje się Bar Mleczny Barbakan na Nowym Mieście
2015-11-26 …lokal użytkowy, w którym obecnie znajduje się Bar Mleczny Barbakan na Nowym Mieście nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
2.
Piotr Guział
Ceny utylizacji odpadów w planowanej spalarni na Targówku
2016-08-25 …Ceny utylizacji odpadów w planowanej spalarni na Targówku odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
3.
Ewa Samonek
Dotyczy zwolnienia od opłat wjazdowych na teren PKiN specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnościami
2016-04-21 …interpelacja Dotyczy zwolnienia od opłat wjazdowych na teren PKiN specjalistycznego przewozu osób z niepełnosprawnościami…
4.
Jacek Cieślikowski
Podwyżka opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na Ursynowie
2016-07-27 …interpelacja Dotyczy podwyżki opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na Ursynowie 2016-07-27 Podwyżka opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na Ursynowie nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
5.
Edmund Świderski
Dotyczy udzielania spółdzielniom bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2016 r.
2016-06-16 …interpelacja Dotyczy udzielania spółdzielniom bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2016 r…
6.
Michał Czaykowski
Mandaty za brak wniesienia opłaty za parking w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
2016-01-15 …zapytanie Dotyczy mandatów za brak wniesienia opłaty za parking w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego 2016-01-15 Mandaty za brak wniesienia opłaty za parking w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego opłaty parkowanie…
7.
Paulina Piechna-Więckiewicz
Dotyczy zwolnienia z opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej uczniów szkół podstawowych
2016-09-07 …interpelacja Dotyczy zwolnienia z opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej uczniów szkół podstawowych…
8.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy opłat pobieranych na terenie PKiN od osób niepełnosprawnych
2015-02-12 …interpelacja Dotyczy opłat pobieranych na terenie PKiN od osób niepełnosprawnych…
9.
Piotr Mazurek
Dotyczy opłat parkingowych na terenie m.st. Warszawy
2017-08-31 …interpelacja Dotyczy opłat parkingowych na terenie m.st. Warszawy…
10.
Piotr Mazurek
Dotyczy ujednolicenia w całym m.st. Warszawa stawek procentowych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi lub usługowymi, położonymi na terenach oddanych w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym
2017-08-31 …interpelacja Dotyczy ujednolicenia w całym m.st. Warszawa stawek procentowych opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów zabudowanych pawilonami handlowymi lub usługowymi, położonymi na terenach oddanych w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników