Wyniki wyszukiwania dla tagu: opłaty

Uchwały

Wyniki 1–10 z 77 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 985 — przedłużenie czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne Zespół Budowy Domów Jednorodzinnych i Wielorodzinnych sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. …siedzibą w Warszawie, na okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. opłaty woda i ścieki…
opłaty woda i ścieki
2. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1393 — określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok …nieruchomości na 2018 rok określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
nieruchomości opłaty
3. Sesja nr 12 z dnia
2015-05-28
Uchwała nr 228 — przedłużenie czasu obowiązywania taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie Spółka Akcyjna na okres od dnia 30 czerwca 2015 r. do dnia 29 czerwca 2016 r. …Warszawie Spółka Akcyjna na okres od dnia 30 czerwca 2015 r. do dnia 29 czerwca 2016 r. opłaty woda i ścieki…
opłaty woda i ścieki
4. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 416 — ustalenie wzoru formularza deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o gruntach …ustalenie wzoru formularza deklaracji na podatek rolny na dany rok podatkowy oraz wzoru formularza informacji o gruntach opłaty rolnictwo i leśnictwo…
opłaty rolnictwo i leśnictwo
5. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-15
Uchwała nr 964 — w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie należności m.st. Warszawy przypadających od Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej za lata 1998-2002 …m.st. Warszawy przypadających od Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, ul. Foksal 3/5, z tytułu opłat rocznych za wieczyste użytkowanie nieruchomości gruntowej za lata 1998-2002 finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i…
finanse
6. Sesja nr 5 z dnia
2015-02-12
Uchwała nr 85 — wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności …w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności wybór metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty […] oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
odpady opłaty
7. Sesja nr 10 z dnia
2015-04-16
Uchwała nr 191 — zwolnienie z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej …w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej zwolnienie z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego […] prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej opłaty
opłaty
8. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 250 — zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla Zespołu Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. na okres od dnia 28 lipca 2015 r. do dnia 27 lipca 2016 r. …Sp. z o.o. na okres od dnia 28 lipca 2015 r. do dnia 27 lipca 2016 r. opłaty woda i ścieki…
opłaty woda i ścieki
9. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1398 — określenie warunków i trybu składania deklaracji na podatek od nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej …nieruchomości oraz informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
nieruchomości opłaty
10. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1400 — określenie warunków i trybu składania deklaracji na podatek leśny oraz informacji o lasach za pomocą środków komunikacji elektronicznej …warunków i trybu składania deklaracji na podatek leśny oraz informacji o lasach za pomocą środków komunikacji elektronicznej opłaty
opłaty
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8

Komisje

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Ochrony Środowiska …31/16. 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - druk nr 905. 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków Komunikacji elektronicznej - druk nr 906. 6. Wolne wnioski, sprawy różne. 7. Zakończenie posiedzenia…
2. Komisja Rozwoju Gospodarczego …lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość nr 9 położonego w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 1 oraz bonifikaty od pierwszej opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntu - druk nr 422 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych - projekt Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy […] siedzibą w Warszawie - druk nr 753 10. Omówienie petycji nr 12/2016 dotyczącej zmiany przepisów prawa - obniżenia stawek opłat wieczystego użytkowania dla nieruchomości mieszkaniowych. 11. Zaprezentowanie Komisji wniosku Komisji Ładu Przestrzennego Rady m.st. Warszawy w sprawie…
3. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - druk nr 152 5. Wolne wnioski i sprawy różne…
4. Komisja Edukacji i Rodziny …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr […] rok (w zakresie działania Komisji) 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w niektórych szkolnych schroniskach młodzieżowych m.st. Warszawy - druk nr 772 6. Przyjęcie […] uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę -druk nr…
5. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …na temat skargi mieszkańca do Miejskiego Rzecznika Konsumentów w sprawie zmiany zasad udzielania ulg dla doktorantów w opłatach za przejazdy komunikacją miejską. 6. Rozpatrzenie skargi z pisma Komisji Rewizyjnej z dnia 13 lipca 2015 roku […] w Warszawie do 2025 roku". 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na rok […] nr XXXVl/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.06.2008 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz określenia sposobu pobierania tych…
6. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr […] p.n. ,,Bezpieczna Warszawa" - druk 706 6. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wysokości opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych - druk 707 7. Przyjęcie protokołu nr 18/16 z dn […] Przyjęcie porządku posiedzenia; 2/ Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalania wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu na 2017 r. - druk…
7. Komisja Budżetu i Finansów …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2015 r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez m.st. Warszawę - druk nr […] m.st. Warszawie - druk nr 135 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu […] całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalania opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej - druk nr 152 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 22 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Michał Czaykowski
Dotyczy zwolnienia z opłat za odholowanie pojazdu w związku z przygotowaniem przejazdu Prezydenta Stanów Zjednoczonych
2017-07-06 …interpelacja Dotyczy zwolnienia z opłat za odholowanie pojazdu w związku z przygotowaniem przejazdu Prezydenta Stanów Zjednoczonych…
2.
Dariusz Figura
Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod pojemniki na odpady komunalne
2017-03-09 …interpelacja Dotyczy stawek opłat za zajęcie pasa drogowego pod pojemniki na odpady komunalne 2017-03-09 Stawki opłat za zajęcie pasa drogowego pod pojemniki na odpady komunalne drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe odpady wywóz śmieci […] odpady komunalne, wysypiska opłaty
3.
Jacek Cieślikowski
Podwyżka opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na Ursynowie
2016-07-27 …interpelacja Dotyczy podwyżki opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na Ursynowie 2016-07-27 Podwyżka opłat z tytułu użytkowania wieczystego gruntu na Ursynowie nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
4.
Michał Czaykowski
Mandaty za brak wniesienia opłaty za parking w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego
2016-01-15 …zapytanie Dotyczy mandatów za brak wniesienia opłaty za parking w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego 2016-01-15 Mandaty za brak wniesienia opłaty za parking w Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego opłaty parkowanie…
5.
Piotr Guział
Ceny utylizacji odpadów w planowanej spalarni na Targówku
2016-08-25 …Ceny utylizacji odpadów w planowanej spalarni na Targówku odpady wywóz śmieci, odpady komunalne, wysypiska opłaty
6.
Paulina Piechna-Więckiewicz
Dotyczy zwolnienia z opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej uczniów szkół podstawowych
2016-09-07 …interpelacja Dotyczy zwolnienia z opłat za korzystanie z komunikacji miejskiej uczniów szkół podstawowych…
7.
Filip Frąckowiak
Wysokość czynszu za lokal użytkowy, w którym obecnie znajduje się Bar Mleczny Barbakan na Nowym Mieście
2015-11-26 …lokal użytkowy, w którym obecnie znajduje się Bar Mleczny Barbakan na Nowym Mieście nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
8.
Michał Czaykowski
Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste
2016-01-15 …zapytanie Dotyczy aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste 2016-01-15 Aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości głównie mieszkania, grunty opłaty
9.
Edmund Świderski
Dotyczy udzielania spółdzielniom bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2016 r.
2016-06-16 …interpelacja Dotyczy udzielania spółdzielniom bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych za 2016 r…
10.
Piotr Mazurek
Dotyczy opłat parkingowych na terenie m.st. Warszawy
2017-08-31 …interpelacja Dotyczy opłat parkingowych na terenie m.st. Warszawy…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników