Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 42 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 23 z dnia
2016-01-28
Uchwała nr 580 — przyjęcie Programu Wspierania Rodziny w m. st. Warszawie na lata 2016-2018 …na lata 2016-2018 przyjęcie Programu Wspierania Rodziny w m. st. Warszawie na lata 2016-2018 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
2. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 31 — przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy …przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
nieruchomości pomoc społeczna
3. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 984 — zmiana uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego” …zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego” zmiana uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy […] Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego” finanse kredyty, dochody, sprawozdania finansowe, dochody i wydatki, obligacje pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
finanse pomoc społeczna
4. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 841 — zmiana uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy …sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
5. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1104 — wysokość opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych …Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych wysokość opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych alkohol pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
alkohol pomoc społeczna
6. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 839 — przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy …zasobu m.st. Warszawy przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy niepełnosprawni pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
niepełnosprawni pomoc społeczna
7. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-21
Uchwała nr 1377 — utworzenie Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych …wychowawczych utworzenie Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
8. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1240 — rozpatrzenie petycji Pani Iwony Łukasik …w sprawie rozpatrzenia petycji Pani Iwony Łukasik rozpatrzenie petycji Pani Iwony Łukasik nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
nieruchomości pomoc społeczna
9. Sesja nr 6 z dnia
2015-02-26
Uchwała nr 111 — zmiana uchwały w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie …nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie zmiana uchwały w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
10. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 804 — rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie Pomoc Ludziom w Potrzebie rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie petycja parkowanie partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
parkowanie partycypacja
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rozwoju Gospodarczego …m.st. Warszawy - druk nr 111 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy - druk nr 126 13. Sprawy różne […] Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów…
2. Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej …I czytanie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach […] I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji ds. referendum […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 24/16. 4. Omówienie petycji nr 9/2016 Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.06.2008 r. w […] Stadionie Narodowym w Warszawie w 2017 roku - druk nr 1291 11. Omówienie petycji nr 3/2017 Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE z dnia 13 stycznia 2017 roku 12. Wolne wnioski, sprawy różne 13. Zakończenie posiedzenia…
4. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …Wolne wnioski i sprawy różne 2016-06-16 Tematy prac komisji: - polityka społeczna, w tym ośrodki pomocy społecznej i zakłady opiekuńcze - program „Warszawa bez barier”` - opiniowanie projektów uchwał podejmowanych na podstawie przepisów dotyczących wychowania w […] uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskiemu prowadzenia niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej - druk nr 1034 6. Przyjęcie protokołu nr 21 z dnia 16.06.2016 r. 7. Wolne wnioski i sprawy […] przy ul. Z. Nałkowskiej 11 w Warszawie - druk nr 1061 5. Informacja na temat działalności Ośrodków Pomocy Społecznej w 2015 r. 6. Przyjęcie protokołu nr 23 z dnia 17.11.2016 r. 7. Wolne wnioski i sprawy…
5. Komisja Budżetu i Finansów …nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - druk nr 47 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej […] bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - druk nr 971 11. Sprawy różne, wolne wnioski […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy Centrum Usług SpołecznychSpołeczna Warszawa” przy ul. Z. Nałkowskiej 11 w Warszawie - druk nr 1061 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 17 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Filip Frąckowiak
Liczba osób oczekujących na przydział mieszkania z komunalnego zasobu m.st. Warszawy
2016-08-25 …Liczba osób oczekujących na przydział mieszkania z komunalnego zasobu m.st. Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
2.
Aleksandra Gajewska
Uzyskanie dwóch dodatkowych etatów dla Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Białołęka
2017-07-05 …interpelacja Dotyczy uzyskania dwóch dodatkowych etatów dla Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Białołęka 2017-07-05 Uzyskanie dwóch dodatkowych etatów dla Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Białołęka pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
3.
Krzysztof Bosak, Wojciech Zabłocki
Procedura przyznania lokalu komunalnego
2015-11-26 …Dotyczy procedury przyznania lokalu komunalnego 2015-11-26 Procedura przyznania lokalu komunalnego nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
4.
Piotr Guział
Pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego
2016-08-25 …interpelacja Dotyczy pomocy uczestnikom Powstania Warszawskiego 2016-08-25 Pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
5.
Aleksandra Gajewska
Dom Samotnej Matki w Dzielnicy Białołęka prowadzonym przez Stowarzyszenie "Wspólnymi Siłami"
2016-01-14 …Wspólnymi Siłami" 2016-01-14 Dom Samotnej Matki w Dzielnicy Białołęka prowadzonym przez Stowarzyszenie "Wspólnymi Siłami" pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
6.
Krzysztof Bosak, Wojciech Zabłocki
Procedura przyznania lokalu komunalnego
2015-11-26 …Dotyczy procedury przyznania lokalu komunalnego 2015-11-26 Procedura przyznania lokalu komunalnego nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
7.
Lech Jaworski
Program "Owoce i warzywa w szkole" na Ursynowie
2015-03-12 …warzywa w szkole" na Ursynowie 2015-03-12 Program "Owoce i warzywa w szkole" na Ursynowie pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
8.
Lech Jaworski
Publikacja analizy ekonomicznej wprowadzenie zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy
2015-02-26 …zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
9.
Lech Jaworski
Przeznaczenie mieszkania z zasobów ZGN-ów na rzecz polskich uchodźców wojennych z Donbasu
2015-05-07 …mieszkania z zasobów ZGN-ów na rzecz polskich uchodźców wojennych z Donbasu nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
10.
Rafał Dorosiński
Procedura "Niebieska Karta"
2015-06-02 …interpelacja Dotyczy procedury "Niebieskiej Karty" 2015-06-02 Procedura "Niebieska Karta" pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników