Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 39 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 862 — zmiana uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy …sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
nieruchomości pomoc społeczna
2. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1104 — wysokość opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych …Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych wysokość opłat związanych z pobytem w Stołecznym Ośrodku dla Osób Nietrzeźwych alkohol pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
alkohol pomoc społeczna
3. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-21
Uchwała nr 1377 — utworzenie Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych …wychowawczych utworzenie Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 839 — przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy …zasobu m.st. Warszawy przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy niepełnosprawni pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
niepełnosprawni pomoc społeczna
5. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1101 — zmiana uchwały w sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zmiany statutów tych placówek …sprawie utworzenia Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zmiany statutów tych placówek pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
6. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 841 — zmiana uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy …sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
7. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 480 — w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M... M...-P... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy[uznana za bezzasadną] …sprawie rozpatrzenia skargi Pani M... M...-P... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy[uznana za bezzasadną] skargi pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
pomoc społeczna prezydent skargi
8. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 478 — zmiana uchwały w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie …nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie zmiana uchwały w sprawie nadania Statutu Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
9. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1222 — w sprawie obsługi jednostki budżetowej m.st. Warszawy …w sprawie obsługi jednostki budżetowej m.st. Warszawy w sprawie obsługi jednostki budżetowej m.st. Warszawy pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
10. Sesja nr 38 z dnia
2016-12-16
Uchwała nr 981 — Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020 …Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w m.st. Warszawie na lata 2017-2020 pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Rozwoju Gospodarczego …m.st. Warszawy - druk nr 111 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy - druk nr 126 13. Sprawy różne […] Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów…
2. Komisja Budżetu i Finansów …nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - druk nr 47 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej […] bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - druk nr 971 11. Sprawy różne, wolne wnioski […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy Centrum Usług SpołecznychSpołeczna Warszawa” przy ul. Z. Nałkowskiej 11 w Warszawie - druk nr 1061 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st…
3. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …Wolne wnioski i sprawy różne 2016-06-16 Tematy prac komisji: - polityka społeczna, w tym ośrodki pomocy społecznej i zakłady opiekuńcze - program „Warszawa bez barier”` - opiniowanie projektów uchwał podejmowanych na podstawie przepisów dotyczących wychowania w […] uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskiemu prowadzenia niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej - druk nr 1034 6. Przyjęcie protokołu nr 21 z dnia 16.06.2016 r. 7. Wolne wnioski i sprawy […] przy ul. Z. Nałkowskiej 11 w Warszawie - druk nr 1061 5. Informacja na temat działalności Ośrodków Pomocy Społecznej w 2015 r. 6. Przyjęcie protokołu nr 23 z dnia 17.11.2016 r. 7. Wolne wnioski i sprawy…
4. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 24/16. 4. Omówienie petycji nr 9/2016 Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.06.2008 r. w […] Stadionie Narodowym w Warszawie w 2017 roku - druk nr 1291 11. Omówienie petycji nr 3/2017 Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE z dnia 13 stycznia 2017 roku 12. Wolne wnioski, sprawy różne 13. Zakończenie posiedzenia…
5. Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej …I czytanie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach […] I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji ds. referendum […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 14 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Filip Frąckowiak
Liczba osób oczekujących na przydział mieszkania z komunalnego zasobu m.st. Warszawy
2016-08-25 …Liczba osób oczekujących na przydział mieszkania z komunalnego zasobu m.st. Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
2.
Aleksandra Gajewska
Uzyskanie dwóch dodatkowych etatów dla Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Białołęka
2017-07-05 …interpelacja Dotyczy uzyskania dwóch dodatkowych etatów dla Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Białołęka 2017-07-05 Uzyskanie dwóch dodatkowych etatów dla Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Białołęka pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
3.
Krzysztof Bosak, Wojciech Zabłocki
Procedura przyznania lokalu komunalnego
2015-11-26 …Dotyczy procedury przyznania lokalu komunalnego 2015-11-26 Procedura przyznania lokalu komunalnego nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
4.
Piotr Guział
Pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego
2016-08-25 …interpelacja Dotyczy pomocy uczestnikom Powstania Warszawskiego 2016-08-25 Pomoc uczestnikom Powstania Warszawskiego pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
5.
Aleksandra Gajewska
Dom Samotnej Matki w Dzielnicy Białołęka prowadzonym przez Stowarzyszenie "Wspólnymi Siłami"
2016-01-14 …Wspólnymi Siłami" 2016-01-14 Dom Samotnej Matki w Dzielnicy Białołęka prowadzonym przez Stowarzyszenie "Wspólnymi Siłami" pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
6.
Krzysztof Bosak, Wojciech Zabłocki
Procedura przyznania lokalu komunalnego
2015-11-26 …Dotyczy procedury przyznania lokalu komunalnego 2015-11-26 Procedura przyznania lokalu komunalnego nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
7.
Rafał Dorosiński
Procedura "Niebieska Karta"
2015-06-02 …interpelacja Dotyczy procedury "Niebieskiej Karty" 2015-06-02 Procedura "Niebieska Karta" pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
8.
Filip Frąckowiak
Odszkodowanie dla mieszkańców zalanych kamienic przy ul. Kanoniej
2015-02-26 …Kanoniej 2015-02-26 Odszkodowanie dla mieszkańców zalanych kamienic przy ul. Kanoniej nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
9.
Piotr Guział
Realizacja programu 500+ w Dzielnicy Ursynów
2016-04-21 …Dotyczy realizacji programu 500+ w Dzielnicy Ursynów 2016-04-21 Realizacja programu 500+ w Dzielnicy Ursynów pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
10.
Krzysztof Bosak
Karta Warszawiaka
2015-12-10 …interpelacja Dotyczy Karty Warszawiaka 2015-12-10 Karta Warszawiaka pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników