Wyniki wyszukiwania dla tagu: pomoc społeczna

Uchwały

Wyniki 1–10 z 42 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 17 z dnia
2015-09-17
Uchwała nr 375 — przekazanie Domu Dziecka Nr 4 przy ul. Łukowskiej 25 w Warszawie lokali mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy …mieszkalnych z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe młodzież nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
drogi młodzież nieruchomości pomoc społeczna
2. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-21
Uchwała nr 1375 — likwidacja Centrum Administracyjnego Nr 1 do obsługi placówek opiekuńczowychowawczych, utworzenia Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych …opiekuńczowychowawczych, utworzenia Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Nr 1 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
3. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-21
Uchwała nr 1376 — utworzenie Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych …wychowawczych utworzenie Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 2 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
4. Sesja nr 52 z dnia
2017-07-06
Uchwała nr 1267 — utworzenie jednostki budżetowej m.st. Warszawy — Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” i likwidacji Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" …jednostki budżetowej m.st. Warszawy - Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” i likwidacji Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" utworzenie jednostki budżetowej m.st. Warszawy - Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie” i likwidacji Centrum Usług Socjalnych i […] Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej "Ośrodek Nowolipie" pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
5. Sesja nr 33 z dnia
2016-08-25
Uchwała nr 862 — zmiana uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy …sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta stołecznego Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
nieruchomości pomoc społeczna
6. Sesja nr 31 z dnia
2016-07-07
Uchwała nr 804 — rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie Pomoc Ludziom w Potrzebie rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie petycja parkowanie partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje społeczne, referendum, budżet obywatelski…
parkowanie partycypacja
7. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 900 — powierzenie Powiatowi Pułtuskiemu prowadzenia niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej …w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskiemu prowadzenia niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej powierzenie Powiatowi Pułtuskiemu prowadzenia niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin współpraca regionalna współpraca…
pomoc społeczna współpraca regionalna
8. Sesja nr 25 z dnia
2016-03-17
Uchwała nr 635 — przyznanie podmiotom leczniczym dotacji na realizację w 2016 r. „Programu obejmującego ponadpodstawową opieką terapeutyczną osoby uzależnione i współuzależnione, dorosłe dzieci alkoholików, osoby doświadczające i stosujące przemoc, osoby o specjalnych potrzebach oraz uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego” …specjalnych potrzebach oraz uzależnionych od używania opioidowych środków odurzających, będących w programie leczenia substytucyjnego” alkohol dotacje pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin zdrowie przychodnie, pogotowie, szczepienia, profilaktyka zdrowotna, apteki…
alkohol dotacje pomoc społeczna zdrowie
9. Sesja nr 55 z dnia
2017-09-21
Uchwała nr 1377 — utworzenie Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych …wychowawczych utworzenie Zespołu do obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych Nr 3 oraz zmiany statutów placówek opiekuńczo-wychowawczych pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pomoc społeczna
10. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 31 — przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy …przekazanie Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
nieruchomości pomoc społeczna
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5

Komisje

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołu nr 24/16. 4. Omówienie petycji nr 9/2016 Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w Potrzebie w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/1077/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.06.2008 r. w […] Stadionie Narodowym w Warszawie w 2017 roku - druk nr 1291 11. Omówienie petycji nr 3/2017 Stowarzyszenia Interesu Społecznego WIECZYSTE z dnia 13 stycznia 2017 roku 12. Wolne wnioski, sprawy różne 13. Zakończenie posiedzenia…
2. Komisja Rozwoju Gospodarczego …m.st. Warszawy - druk nr 111 12. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie przekazania Warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy - druk nr 126 13. Sprawy różne […] Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie do jednoosobowej spółki m.st. Warszawy pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie nowych udziałów…
3. Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej …I czytanie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach […] I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia odrębnych obwodów glosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji ds. referendum […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w…
4. Komisja Budżetu i Finansów …nieodpłatnego przewozu środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie wolontariuszy w ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - druk nr 47 6. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej […] bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste części nieruchomości na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - druk nr 971 11. Sprawy różne, wolne wnioski […] Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie utworzenia jednostki budżetowej m.st. Warszawy Centrum Usług SpołecznychSpołeczna Warszawa” przy ul. Z. Nałkowskiej 11 w Warszawie - druk nr 1061 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st…
5. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …Wolne wnioski i sprawy różne 2016-06-16 Tematy prac komisji: - polityka społeczna, w tym ośrodki pomocy społecznej i zakłady opiekuńcze - program „Warszawa bez barier”` - opiniowanie projektów uchwał podejmowanych na podstawie przepisów dotyczących wychowania w […] uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie powierzenia Powiatowi Pułtuskiemu prowadzenia niektórych zadań m.st. Warszawy z zakresu pomocy społecznej - druk nr 1034 6. Przyjęcie protokołu nr 21 z dnia 16.06.2016 r. 7. Wolne wnioski i sprawy […] przy ul. Z. Nałkowskiej 11 w Warszawie - druk nr 1061 5. Informacja na temat działalności Ośrodków Pomocy Społecznej w 2015 r. 6. Przyjęcie protokołu nr 23 z dnia 17.11.2016 r. 7. Wolne wnioski i sprawy…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 17 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Filip Frąckowiak
Liczba osób oczekujących na przydział mieszkania z komunalnego zasobu m.st. Warszawy
2016-08-25 …Liczba osób oczekujących na przydział mieszkania z komunalnego zasobu m.st. Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
2.
Aleksandra Gajewska
Uzyskanie dwóch dodatkowych etatów dla Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Białołęka
2017-07-05 …interpelacja Dotyczy uzyskania dwóch dodatkowych etatów dla Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Białołęka 2017-07-05 Uzyskanie dwóch dodatkowych etatów dla Ośrodka Pomocy Społecznej dla Dzielnicy Białołęka pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
3.
Krzysztof Bosak, Wojciech Zabłocki
Procedura przyznania lokalu komunalnego
2015-11-26 …Dotyczy procedury przyznania lokalu komunalnego 2015-11-26 Procedura przyznania lokalu komunalnego nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
4.
Aleksandra Gajewska
Dom Samotnej Matki w Dzielnicy Białołęka prowadzonym przez Stowarzyszenie "Wspólnymi Siłami"
2016-01-14 …Wspólnymi Siłami" 2016-01-14 Dom Samotnej Matki w Dzielnicy Białołęka prowadzonym przez Stowarzyszenie "Wspólnymi Siłami" pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
5.
Krzysztof Bosak, Wojciech Zabłocki
Procedura przyznania lokalu komunalnego
2015-11-26 …Dotyczy procedury przyznania lokalu komunalnego 2015-11-26 Procedura przyznania lokalu komunalnego nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
6.
Lech Jaworski
Program "Owoce i warzywa w szkole" na Ursynowie
2015-03-12 …warzywa w szkole" na Ursynowie 2015-03-12 Program "Owoce i warzywa w szkole" na Ursynowie pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin szkoły podstawowe, gimnazja, licea…
7.
Lech Jaworski
Publikacja analizy ekonomicznej wprowadzenie zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy
2015-02-26 …zmian w ustawie o gospodarce nieruchomościami oraz ustawie Kodeks rodzinny i opiekuńczy nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
8.
Lech Jaworski
Przeznaczenie mieszkania z zasobów ZGN-ów na rzecz polskich uchodźców wojennych z Donbasu
2015-05-07 …mieszkania z zasobów ZGN-ów na rzecz polskich uchodźców wojennych z Donbasu nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
9.
Rafał Dorosiński
Procedura "Niebieska Karta"
2015-06-02 …interpelacja Dotyczy procedury "Niebieskiej Karty" 2015-06-02 Procedura "Niebieska Karta" pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
10.
Filip Frąckowiak
Odszkodowanie dla mieszkańców zalanych kamienic przy ul. Kanoniej
2015-02-26 …Kanoniej 2015-02-26 Odszkodowanie dla mieszkańców zalanych kamienic przy ul. Kanoniej nieruchomości głównie mieszkania, grunty pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie rodzin…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników