Wyniki wyszukiwania dla tagu: wybory

Uchwały

Wyniki 1–10 z 127 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 404 — wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy …w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie do orzekania w sprawach z…
sąd
2. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1076 — wybór uzupełniający ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy …w sprawie wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybór uzupełniający ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie do orzekania w…
sąd
3. Sesja nr 14 z dnia
2015-07-09
Uchwała nr 283 — utworzenie odrębnych obwodów głosowania w szpitalach, zakładach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku …zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami
wybory
4. Sesja nr 1 z dnia
2014-12-01
Uchwała nr 3 — wybór wiceprzewodniczących Rady m.st. Warszawy …w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady m.st. Warszawy /Olga Johann, Ewa Masny-Askanas/ wybór wiceprzewodniczących Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
5. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 400 — wybór ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy …w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybór ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z…
sąd
6. Sesja nr 1 — cz. II z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 14 — wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy …w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Ochrony Środowiska Rady m.st. Warszawy radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce…
radni
7. Sesja nr 49 z dnia
2017-05-25
Uchwała nr 1196 — zmiana uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy …osobowych Komisji Rewizyjnej i innych stałych komisji Rady m.st. Warszawy radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
8. Sesja nr 8 z dnia
2015-03-26
Uchwała nr 165 — zmiana uchwały w sprawie podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania …podziału m.st. Warszawy na stałe obwody głosowania wybory głównie granice obwodów, wszystkie proceduralne sprawy związane z wyborami
wybory
9. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1124 — plan kontroli Komisji Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy do dnia 31 grudnia 2017 r. …Rewizyjnej Rady m.st. Warszawy do dnia 31 grudnia 2017 r. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
radni
10. Sesja nr 1 — cz. II z dnia
2014-12-04
Uchwała nr 10 — wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy …w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Edukacji i Rodziny Rady m.st. Warszawy radni radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego…
radni
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Komisje

Wyniki 1–6 z 6 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Zdrowia …do 1O lat - druk 397 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie odwołania oraz wyboru przedstawiciela Rady m.st. warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Specjalistycznym „Inflancka" im. Krysi Niżyńskiej - „Zakurzonej […] Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Bielańskim im. ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielnym Publicznym […] Zdrowotnej - druk nr 634 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustalenia liczby i wyboru przedstawicieli Rady m.st. Warszawy w składzie Rady Społecznej działającej w Szpitalu Czerniakowskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej…
2. Komisja Ochrony Środowiska …odniesieniu do pomników przyrody - druk nr 97 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opiaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opiaty oraz ustalenia stawki opiaty za pojemnik…
3. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …Otwarcie obrad. 2. Przyjęcie porządku obrad. 3. Przyjęcie protokołów nr 14/15 i nr 15/15. 4. Informacja o wyborze wykonawców na rozbudowę 2. linii metra. 5. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w…
4. Komisja Rewizyjna …Wolne wnioski i sprawy różne 2016-06-16 Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego m.st. Warszawy za lata 2016- 2018 (2016, 2017, 2018) i wydania opinii…
5. Komisja Edukacji i Rodziny …Warszawy w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert - druk nr 93 7. Pierwsze czytanie projektu· uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie określenia terenu działania…
6. Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej …zakładach karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku - druk nr 187. 4. Wolne wnioski […] m.st. Warszawy - druk nr 51. b) I czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady m.st. Warszawy - druk nr 52. c) I czytanie […] projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwalę w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Komisji Budżetu i Finansów Radym.st. Warszawy - druk nr 53. 5. Wolne wnioski i sprawy różne Tematy prac komisji: - opiniowanie projektów uchwał dotyczących…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–5 z 5 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Tytuł Data
1.
Oskar Hejka
Wybór notariuszy współpracujących z m.st. Warszawa
2017-09-15 …zapytanie Dotyczy wyboru notariuszy współpracujących z m.st. Warszawa 2017-09-15 Wybór notariuszy współpracujących z m.st. Warszawa załącznik do odpowiedzi nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
2.
Krzysztof Bosak
Brak odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnego
2016-05-25 …Brak odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnego radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
3.
Aleksandra Gajewska
Realizacja stanowiska Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z 30 stycznia 2017 r.
2017-02-16 …Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy z 30 stycznia 2017 r. radni komisje, delegaci, wysokość diet, zasady pracy, wybór skarbnika, przewodniczącego, w-ce przewodniczącego…
4.
Zbigniew Cierpisz
Dotyczy opinii prawnych dotyczących możliwości startu w wyborach samorządowych
2016-03-17 …interpelacja Dotyczy opinii prawnych dotyczących możliwości startu w wyborach samorządowych…
5.
Piotr Guział
Wybór wykonawcy projektów z drugiej edycji budżetu partycypacyjnego
2016-08-25 …interpelacja Dotyczy wyboru wykonawcy projektów z drugiej edycji budżetu partycypacyjnego 2016-08-25 Wybór wykonawcy projektów z drugiej edycji budżetu partycypacyjnego partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Inne strony

Brak wyników