Warszawa.MamPrawoWiedziec.pl
Sprawdzamy, kim są i jak głosują radni miasta Warszawa. Śledzimy zmiany w przepisach lokalnych. Ułatwiamy dostęp do informacji publicznej. Serwis opiera się na dokumentach wypracowanych przez Radę Miasta oraz na informacjach uzyskanych od radnych.

Twoi reprezentanci

Filtruj wyniki

Płeć

Klub

Okręg

Komisja

Zobacz pozostałe
Zwiń

Funkcja w komisji

Filtruj
Przefiltrowane przez:
Osoby 1–60 z 60 pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
pokaż 12 / 24 / 60 / wszystkie
Zobacz zmiany w trakcie kadencji      

Aktualności

Jak kontrolować Radę Warszawy? Trwa głosowanie internautów na aplikację Zanim Uchwalą

Stowarzyszenie 61 walczy o 50 tys. zł w konkursie Lechstarter.

Tagi

Ostatnia sesja

Sesja nr 54 z dnia 31.08.2017

Uchwała nr 1370

wskazanie przedstawicieli Rady m.st. Warszawy do Warszawskiej Rady Seniorów

Uchwała nr 1369

desygnowanie przedstawiciela Rady m.st. Warszawy do Komisji Stypendialnej rozpatrującej wnioski o przyznanie stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów

Uchwała nr 1368

rozpatrzenie skargi Pana M… P… na działanie Prezydenta m.st. Warszawy

Uchwała nr 1367

rozpatrzenie skargi Pana M… P… na działanie Prezydenta m.st. Warszawy

Uchwała nr 1366

rozpatrzenie skargi Pana J… B… na Prezydenta m.st. Warszawy

Uchwała nr 1365

rozpatrzenie petycji Stowarzyszenia Interesu Społecznego „Wieczyste”

Uchwała nr 1364

zmiana nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Uchwała nr 1363

zmiana nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Uchwała nr 1362

zmiana nazwy ulicy w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy

Uchwała nr 1361

zmiana nazwy ulicy w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy

Uchwała nr 1360

zmiana nazwy ulicy w Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy

Uchwała nr 1359

zmiany nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Uchwała nr 1358

zmiana nazwy ulicy w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Uchwała nr 1357

nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Uchwała nr 1356

nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Uchwała nr 1355

zmiana nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Uchwała nr 1354

nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Uchwała nr 1353

nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Uchwała nr 1352

zniesienie nazwy ulicy w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy

Uchwała nr 1351

nadania nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Uchwała nr 1350

nadanie nazwy ulicy w Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy

Uchwała nr 1349

nadanie nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy

Uchwała nr 1348

nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Uchwała nr 1347

nadanie nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Uchwała nr 1346

zniesienie nazwy ulicy w Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

Uchwała nr 1345

nadanie nazwy skrzyżowaniu ulic w Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Uchwała nr 1344

nadanie i zniesienie nazwy ulicy w Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy

Uchwała nr 1343

nadanie i zniesienie nazw ulic w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

Uchwała nr 1342

zmiana uchwału w sprawie określenia zadań m.st. Warszawy finansowanych w 2017 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Uchwała nr 1341

wyrażenie zgody na oddanie w nieodpłatne użytkowanie nieruchomości gruntowej, zabudowanej, położonej w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 34, na rzecz Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga-Północ

Uchwała nr 1340

zmiana uchwały w sprawie przyznania w 2017 r. dotacji na realizację programu promocji zdrowia „Zdrowy Uczeń”

Uchwała nr 1339

zmiana uchwały w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Uchwała nr 1338

zmiana uchwały w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w m.st. Warszawie

Uchwała nr 1337

zamiar przekształcenia Przedszkola nr 194 w Warszawie, ul. W. Sławka 7

Uchwała nr 1336

nadanie imienia Szkole Podstawowej nr 358 w Warszawie, przy ul. św. Urszuli Ledóchowskiej 10

Uchwała nr 1335

zmiana nazwy Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 301 im. gen. Zygmunta Berlinga w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 w Warszawie, ul. Brygadzistów 18

Uchwała nr 1334

zmiana uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie m.st. Warszawy przez inne niż m.st. Warszawa osoby prawne i osoby fizyczne oraz dla innych niż m.st. Warszawa osób prawnych i osób fizycznych prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Uchwała nr 1333

zmiana uchwały w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta stołecznego Warszawy

Uchwała nr 1332

stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO dla uzdolnionych uczniów

Uchwała nr 1331

lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży o nazwie Warszawski System Wspierania Uzdolnionych

Uchwała nr 1330

stwierdzenia przekształcenia dotychczasowych szkół policealnych, prowadzonych przez m.st. Warszawę, w szkoły policealne, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe

Uchwała nr 1329

stwierdzenie przekształcenia zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w branżowe szkoły I stopnia

Uchwała nr 1328

stwierdzenie przekształcenia dotychczasowych szkół specjalnych prowadzonych przez m.st. Warszawę

Uchwała nr 1327

zwolnienie z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej

Uchwała nr 1326

zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście na 2017 rok

Uchwała nr 1325

zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ursynowskiego Centrum Sportu i Rekreacji na 2017 rok

Uchwała nr 1324

zmiana uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Targówek na 2017 rok

Uchwała nr 1323

nadanie statutu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji Dzielnicy Śródmieście

Uchwała nr 1322

pomniki przyrody położonych na terenie Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy

Uchwała nr 1320

wyrażenie zgody na zawarcie przez m.st. Warszawę porozumienia międzygminnego z Gminą Piaseczno na realizację zadania publicznego w zakresie opieki nad bezdomnymi psami i kotami z terenu Gminy Piaseczno w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Warszawie

Uchwała nr 1319

zmiana statutu jednostki budżetowej m.st. Warszawy pod nazwą „Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt” w Warszawie

Uchwała nr 1318

wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry

Uchwała nr 1317

wyrażenie opinii o lokalizacji kasyna gry

Uchwała nr 1316

udzielenie pomocy rzeczowej Miastu Piastów

Uchwała nr 1315

pozbawienie drogi kategorii drogi gminnej

Uchwała nr 1314

pozbawienie drogi kategorii drogi powiatowej z jednoczesnym zaliczeniem jej do kategorii dróg gminnych oraz pozbawienia drogi kategorii drogi powiatowej z wyłączeniem jej z użytkowania

Uchwała nr 1313

odstąpienie od sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy w zakresie dotyczącym fragmentu drogi oznaczonej nr 127 oraz weryfikacji wskaźników parkingowych zawartych w tabeli nr 24 Studium oraz zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

Uchwała nr 1312

zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulicy Ostrobramskiej

Uchwała nr 1311

zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Nowy Rembertów

Uchwała nr 1310

wyrażenie zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. J. Meissnera 8B.

Uchwała nr 1309

wyrażenie zgody na zawarcie wieloletniej umowy dzierżawy części nieruchomości położonej przy ul. Gen. Zajączka 7

Uchwała nr 1308

wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych z tytułu oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości na rzecz spółki Towarzystwo Budownictwa Społecznego Warszawa Północ sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

Uchwała nr 1307

zmiany w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2017 rok

Uchwała nr 1306

zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045.

Uchwała nr 1305

udzielenie pomocy finansowej Gminie Chojnice
Zobacz pozostałe
Zwiń