Wyniki wyszukiwania dla tagu: prezydent

Uchwały

Wyniki 1–10 z 35 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 215 — rozpatrzenie skargi Pana R... P... na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana R……. P………….. na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana R... P... na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa […] i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością, przemocą domową, monitoring prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
bezpieczeństwo prezydent skargi
2. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 953 — rozpatrzenie skargi Pani M... J... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana częściowo za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M[zamazane] J[zamazane] na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pani M... J... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana częściowo za zasadną] skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
3. Sesja nr 3 z dnia
2014-12-18
Uchwała nr 23 — ustalenie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy …w sprawie ustalenia wynagrodzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy ustalenie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
prezydent wynagrodzenia
4. Sesja nr 56 z dnia
2017-10-19
Uchwała nr 1431 — rozpatrzenie skargi Pana M... D... na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy …rozpatrzenia skargi Pana M... D... na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana M... D... na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
5. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 721 — rozpatrzenie skargi Pana M…… K………. na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M…… K………. na działanie Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana M…… K………. na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] organizacje pozarządowe skargi…
organizacje pozarządowe skargi
6. Sesja nr 48 z dnia
2017-05-11
Uchwała nr 1194 — rozpatrzenie skargi Pana A…… G…………… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za zasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana A…… G…………… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana A…… G…………… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za zasadną] drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi
7. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 730 — udzielenie Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok …w sprawie udzielenia Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok udzielenie Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu prezydent głównie absolutorium i…
budżet prezydent
8. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 482 — rozpatrzenie skargi Pana L... K... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana L………….K…….. na działanie Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana L... K... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
9. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 243 — udzielenie Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok …w sprawie udzielenia Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok udzielenie Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent
10. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 951 — w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W …… T …… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W …… T …… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W …… T …… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
komunikacja miejska prezydent skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–10 z 10 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Ładu Przestrzennego …ul. Spornej)- druk nr 897 10. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru […] ul. Sporne1)- druk nr 897 2. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru […] budowlany - geodezja i kartografia 2016-10-13 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia 3. Informacja Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Michała Olszewskiego w sprawie zmian w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego 4. Pierwsze czytanie projektu…
2. Komisja Ochrony Środowiska …lata 2017-2020 8. Informacja na temat sposobu umiejscowienia w strukturze Urzędu m.st. Warszawy planowanych zadań pełnomocnika prezydenta m.st. Warszawy ds. zieleni. 9. Sprawy różne, wolne wnioski. 10. Zakończenie posiedzenia 2015-02-09 1. Otwarcie […] Informacja na temat realizacji programu „Milion drzew dla Warszawy" 10. Informacja na temat działalności pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Zarządzania Zielenią Miejską 11. Sprawy różne, wolne wnioski 12. Zakończenie posiedzenia 2016-04-18 1. Otwarcie […] Przyjęcie protokołów nr nr: 39/16-42/16. 4. Omówienie petycji Stowarzyszenia NaprawMY w sprawie przyjęcia uchwały kierunkowej zobowiązującej Prezydenta m.st. Warszawy do opracowania i wdrożenia systemu pomiaru umożliwiającego detekcję spalania odpadów (śmieci) przy użyciu dronów, ze szczególnym…
3. Komisja Edukacji i Rodziny …uchwały w sprawie wskazania trzech przedstawicieli Radym.st. Warszawy do pełnienia funkcji członków Komisji do spraw stypendiów edukacyjnych Prezydenta m.st. Warszawy. 2015-04-28 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Edukacja przedszkolna i sześciolatek w szkole podstawowej…
4. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok - druk nr 1099 5. Zaopiniowanie Autopoprawki Nr 1 Prezydenta m.st. Warszawy do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy […] na lata 2016 - 2045 - druk nr 1098 A 6. Zaopiniowanie Autopoprawki Nr 1 Prezydenta m.st. Warszawy do uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok - druk nr […] A. 7. Zaopiniowanie Autopoprawki Nr 1 Prezydenta m.st. Warszawy do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 - druk nr 1050 A 8. Zaopiniowanie Autopoprawki Nr…
5. Komisja Budżetu i Finansów …nr 29 + autopoprawka- druk nr 29A 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy - druk nr 50 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego […] działalności finansowej m.st. Warszawy, - opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat - proponowanie wysokości sumy, do której Prezydent m.st. Warszawy może samodzielnie zaciągać zobowiązania - opiniowanie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących…
6. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …i sprawy różne 2017-03-07 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Dyskusja na temat możliwości powołania pełnomocnika prezydenta m.st. Warszawy ds. osób niepełnosprawnych 3. Przyjęcie protokołu nr 26/17 z posiedzenia komisji z 19.01.2017 r…
7. Komisja Rozwoju Gospodarczego …w zakresie określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji W zakresie rozporządzania mieniem publicznym, wydawanych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w szczególności na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu…
8. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …nr 1264 Informacja na temat możliwej zabudowy Stadionu Gwardii przez budynku biurowe. Informacja na temat niezaakceptowania przez Prezydenta m.st. Warszawy niektórych ofert, rekomendowanych do dofinansowania przez Komisję Konkursowa do Opiniowania Ofert na Realizacje Zadań Publicznych…
9. Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej …karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku - druk nr 187. 4. Wolne wnioski i sprawy…
10. Komisja Rewizyjna …ul. Chmielna 70, na dzisiejszym Placu Defilad. Tematy prac: 1. kontrola legalności, rzetelności, celowości i gospodarności działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta oraz dzielnic, w szczególności w zakresie: - wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych, - realizacji […] uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta, - działalności finansowej i gospodarczej, - dokonywanych przekształceń w strukturze organizacyjno-prawnej jednostek organizacyjnych Miasta 2. opiniowanie wykonania budżetu Miasta i przygotowanie oraz przedstawienie Radzie Miasta wniosku w sprawie udzielenia lub […] nieudzielania Prezydentowi absolutorium 3. przygotowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg, w których organem właściwym do rozpatrzenia jest Rada Miasta 4. opiniowanie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta 2016-10-19 1. Przyjęcie porządku…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 28 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Michał Czaykowski
Dotyczy zwolnienia z opłat za odholowanie pojazdu w związku z przygotowaniem przejazdu Prezydenta Stanów Zjednoczonych
2017-07-06 …interpelacja Dotyczy zwolnienia z opłat za odholowanie pojazdu w związku z przygotowaniem przejazdu Prezydenta Stanów Zjednoczonych…
2.
Oskar Hejka
Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy
2016-04-20 …interpelacja Dotyczy zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy 2016-04-20 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
3.
Andrzej Kropiwnicki, Alicja Żebrowska
Dotyczy wniosku złożonego przez Prezydent m.st. Warszawy do Trybunału Konstytucyjnego
2015-07-09 …zapytanie Dotyczy wniosku złożonego przez Prezydent m.st. Warszawy do Trybunału Konstytucyjnego…
4.
Michał Czaykowski
Liczba osób skierowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy do odbycia stażu z tzw. "bonem stażowym"
2015-05-28 …przez Urząd Pracy m.st. Warszawy do odbycia stażu z tzw. "bonem stażowym" wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
5.
Andrzej Kropiwnicki
Dotyczy nowelizacji Zarządzenia Nr 5072/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 października 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
2016-11-09 …zapytanie Dotyczy nowelizacji Zarządzenia Nr 5072/2013 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 października 2013 r. w sprawie powołania Zespołu ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych…
6.
Oskar Hejka
Zarządzenie Prezydent m.st. Warszawy ws. wstrzymania procesów reprywatyzacji
2016-09-27 …interpelacja Dotyczy zarządzenia Prezydent m.st. Warszawy ws. wstrzymania procesów reprywatyzacji 2016-09-27 Zarządzenie Prezydent m.st. Warszawy ws. wstrzymania procesów reprywatyzacji nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
7.
Oskar Hejka
Nadzór Prezydent m.st. Warszawy nad Biurem Gospodarki Nieruchomościami
2016-10-20 …zapytanie Dotyczy nadzoru Prezydent m.st. Warszawy nad Biurem Gospodarki Nieruchomościami 2016-10-20 Nadzór Prezydent m.st. Warszawy nad Biurem Gospodarki Nieruchomościami nieruchomości głównie mieszkania, grunty prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
8.
Michał Czaykowski
Dotyczy utrudnień związanych z wizytą Prezydenta Stanów Zjednoczonych
2017-07-06 …zapytanie Dotyczy utrudnień związanych z wizytą Prezydenta Stanów Zjednoczonych…
9.
Oskar Hejka
Odpowiedź na wcześniejsze zapytanie dotyczące nadzoru Prezydent m.st. Warszawy nad Biurem Gospodarki Nieruchomościami
2016-12-02 …zapytanie Dotyczy odpowiedzi na zapytanie nr 1553 dotyczące nadzoru Prezydent m.st. Warszawy nad Biurem Gospodarki Nieruchomościami 2016-12-02 Odpowiedź na wcześniejsze zapytanie dotyczące nadzoru Prezydent m.st. Warszawy nad Biurem Gospodarki Nieruchomościami załącznik do odpowiedzi […] nieruchomości głównie mieszkania, grunty prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
10.
Aleksandra Gajewska
Weryfikacja stosowania na terenie Dzielnicy Białołęka Zarządzenia nr 51/2016 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zakazu organizowania objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt
2016-02-18 …interpelacja Dotyczy weryfikacji stosowania na terenie Dzielnicy Białołęka Zarządzenia nr 51/2016 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zakazu organizowania objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt 2016-02-18 Weryfikacja stosowania na terenie Dzielnicy Białołęka Zarządzenia nr […] 51/2016 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zakazu organizowania objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt zwierzęta…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników