Wyniki wyszukiwania dla tagu: prezydent

Uchwały

Wyniki 1–10 z 35 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 27 z dnia
2016-05-12
Uchwała nr 721 — rozpatrzenie skargi Pana M…… K………. na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M…… K………. na działanie Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana M…… K………. na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] organizacje pozarządowe skargi…
organizacje pozarządowe skargi
2. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 952 — rozpatrzenie skargi Pana M... O... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana M …… O …… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana M... O... na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego…
partycypacja skargi zdrowie
3. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1368 — rozpatrzenie skargi Pana M… P… na działanie Prezydenta m.st. Warszawy …rozpatrzenie skargi Pana M… P… na działanie Prezydenta m.st. Warszawy. rozpatrzenie skargi Pana M… P… na działanie Prezydenta m.st. Warszawy prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie skargi…
prezydent skargi
4. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 480 — w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M... M...-P... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy[uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M…..... M..……..-P……..……. na działanie Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pani M... M...-P... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy[uznana za bezzasadną] skargi pomoc społeczna ogólny tag, wsparcie […] rodzin prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
pomoc społeczna prezydent skargi
5. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 730 — udzielenie Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok …w sprawie udzielenia Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok udzielenie Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu prezydent głównie absolutorium i…
budżet prezydent
6. Sesja nr 18 cz. III z dnia
2015-11-05
Uchwała nr 482 — rozpatrzenie skargi Pana L... K... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana L………….K…….. na działanie Prezydenta m.st. Warszawy rozpatrzenie skargi Pana L... K... na działanie Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent skargi
7. Sesja nr 13 z dnia
2015-06-25
Uchwała nr 243 — udzielenie Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok …w sprawie udzielenia Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok udzielenie Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
prezydent
8. Sesja nr 51 z dnia
2017-06-22
Uchwała nr 1242 — udzielenie Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok …w sprawie udzielenia Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok udzielenie Prezydentowi m.st. Warszawy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok budżet uchwalenie, zmiany, wykonanie budżetu prezydent głównie absolutorium i…
budżet prezydent
9. Sesja nr 37 z dnia
2016-11-17
Uchwała nr 951 — w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W …… T …… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W …… T …… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W …… T …… na bezczynność Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi komunikacja miejska prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
komunikacja miejska prezydent skargi
10. Sesja nr 11 z dnia
2015-05-07
Uchwała nr 220 — w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W... M... na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] …w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W………. M………. na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie rozpatrzenia skargi Pana W... M... na sposób załatwienia wniosku przez Prezydenta m.st. Warszawy [uznana za bezzasadną] skargi prezydent
prezydent skargi
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4

Komisje

Wyniki 1–10 z 10 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok - druk nr 1099 5. Zaopiniowanie Autopoprawki Nr 1 Prezydenta m.st. Warszawy do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej m.st. Warszawy […] na lata 2016 - 2045 - druk nr 1098 A 6. Zaopiniowanie Autopoprawki Nr 1 Prezydenta m.st. Warszawy do uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zmian w budżecie miasta stołecznego Warszawy na 2016 rok - druk nr […] A. 7. Zaopiniowanie Autopoprawki Nr 1 Prezydenta m.st. Warszawy do projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2017-2045 - druk nr 1050 A 8. Zaopiniowanie Autopoprawki Nr…
2. Komisja Rozwoju Gospodarczego …w zakresie określonych przepisami prawa procedur podejmowania i realizacji decyzji W zakresie rozporządzania mieniem publicznym, wydawanych przez Prezydenta m.st. Warszawy, w szczególności na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu…
3. Komisja Sportu, Rekreacji i Turystyki …nr 1264 Informacja na temat możliwej zabudowy Stadionu Gwardii przez budynku biurowe. Informacja na temat niezaakceptowania przez Prezydenta m.st. Warszawy niektórych ofert, rekomendowanych do dofinansowania przez Komisję Konkursowa do Opiniowania Ofert na Realizacje Zadań Publicznych…
4. Komisja Budżetu i Finansów …nr 29 + autopoprawka- druk nr 29A 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy - druk nr 50 5. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie nieodpłatnego […] działalności finansowej m.st. Warszawy, - opiniowanie projektów uchwał w sprawie podatków i opłat - proponowanie wysokości sumy, do której Prezydent m.st. Warszawy może samodzielnie zaciągać zobowiązania - opiniowanie procedury uchwalania budżetu oraz rodzajów i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących…
5. Komisja Ochrony Środowiska …lata 2017-2020 8. Informacja na temat sposobu umiejscowienia w strukturze Urzędu m.st. Warszawy planowanych zadań pełnomocnika prezydenta m.st. Warszawy ds. zieleni. 9. Sprawy różne, wolne wnioski. 10. Zakończenie posiedzenia 2015-02-09 1. Otwarcie […] Informacja na temat realizacji programu „Milion drzew dla Warszawy" 10. Informacja na temat działalności pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy ds. Zarządzania Zielenią Miejską 11. Sprawy różne, wolne wnioski 12. Zakończenie posiedzenia 2016-04-18 1. Otwarcie […] Przyjęcie protokołów nr nr: 39/16-42/16. 4. Omówienie petycji Stowarzyszenia NaprawMY w sprawie przyjęcia uchwały kierunkowej zobowiązującej Prezydenta m.st. Warszawy do opracowania i wdrożenia systemu pomiaru umożliwiającego detekcję spalania odpadów (śmieci) przy użyciu dronów, ze szczególnym…
6. Komisja Ładu Przestrzennego …ul. Spornej)- druk nr 897 10. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. 11. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru […] ul. Sporne1)- druk nr 897 2. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia Nagrody Architektonicznej Prezydenta m.st. Warszawy. 3. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru […] budowlany - geodezja i kartografia 2016-10-13 1. Otwarcie obrad 2. Przyjęcie porządku posiedzenia 3. Informacja Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Michała Olszewskiego w sprawie zmian w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego 4. Pierwsze czytanie projektu…
7. Komisja Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom …i sprawy różne 2017-03-07 1. Przyjęcie porządku posiedzenia 2. Dyskusja na temat możliwości powołania pełnomocnika prezydenta m.st. Warszawy ds. osób niepełnosprawnych 3. Przyjęcie protokołu nr 26/17 z posiedzenia komisji z 19.01.2017 r…
8. Komisja Edukacji i Rodziny …uchwały w sprawie wskazania trzech przedstawicieli Radym.st. Warszawy do pełnienia funkcji członków Komisji do spraw stypendiów edukacyjnych Prezydenta m.st. Warszawy. 2015-04-28 1. Przyjęcie porządku posiedzenia. 2. Edukacja przedszkolna i sześciolatek w szkole podstawowej…
9. Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej …karnych i aresztach śledczych, a także ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku - druk nr 187. 4. Wolne wnioski i sprawy…
10. Komisja Rewizyjna …ul. Chmielna 70, na dzisiejszym Placu Defilad. Tematy prac: 1. kontrola legalności, rzetelności, celowości i gospodarności działalności Prezydenta, jednostek organizacyjnych Miasta oraz dzielnic, w szczególności w zakresie: - wywiązywania się z zadań ustawowych i statutowych, - realizacji […] uchwał Rady Miasta i zarządzeń Prezydenta, - działalności finansowej i gospodarczej, - dokonywanych przekształceń w strukturze organizacyjno-prawnej jednostek organizacyjnych Miasta 2. opiniowanie wykonania budżetu Miasta i przygotowanie oraz przedstawienie Radzie Miasta wniosku w sprawie udzielenia lub […] nieudzielania Prezydentowi absolutorium 3. przygotowanie projektów rozstrzygnięć w sprawach skarg, w których organem właściwym do rozpatrzenia jest Rada Miasta 4. opiniowanie wniosku o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania Prezydenta 2016-10-19 1. Przyjęcie porządku…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Aktywność

Wyniki 1–10 z 28 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3
Lp. Tytuł Data
1.
Michał Czaykowski
Liczba osób skierowanych przez Urząd Pracy m.st. Warszawy do odbycia stażu z tzw. "bonem stażowym"
2015-05-28 …przez Urząd Pracy m.st. Warszawy do odbycia stażu z tzw. "bonem stażowym" wynagrodzenia pensje różnych osób (najczęściej prezydenta, nauczycieli, dyrektorów…
2.
Filip Frąckowiak
Autopoprawki Prezydenta m.st. Warszawy do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym — druk nr 625
2016-04-21 …zapytanie Dotyczy autopoprawki Prezydenta m.st. Warszawy do projektu uchwały Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie przepisów porządkowych obowiązujących w lokalnym transporcie zbiorowym - druk nr 625 2016-04-21 Autopoprawki Prezydenta m.st. Warszawy do projektu uchwały…
3.
Oskar Hejka
Grzywny nałożone na Prezydent m.st. Warszawy H. Gronkiewicz-Waltz
2017-09-15 …zapytanie Dotyczy grzywien nałożonych na Prezydent m.st. Warszawy H. Gronkiewicz-Waltz 2017-09-15 Grzywny nałożone na Prezydent m.st. Warszawy H. Gronkiewicz-Waltz załącznik do odpowiedzi prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
4.
Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy powołania pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw osób niepełnosprawnych
2016-04-13 …interpelacja Dotyczy powołania pełnomocnika Prezydenta m.st. Warszawy do spraw osób niepełnosprawnych…
5.
Piotr Kalbarczyk, Małgorzata Żuber-Zielicz
Dotyczy przywrócenia zwyczaju wydawania przez urząd miasta książki o Warszawie z własnoręcznym podpisem Prezydenta Warszawy S. Starzyńskiego
2016-04-21 …interpelacja Dotyczy przywrócenia zwyczaju wydawania przez urząd miasta książki o Warszawie z własnoręcznym podpisem Prezydenta Warszawy S. Starzyńskiego…
6.
Paweł Terlecki
Dotyczy działań planowanych przez Prezydent Miasta w kwestii uporządkowania sytuacji powstałej po wydaniu wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny (II-OSK-348/17) w sprawie składu Zarządu Dzielnicy Białołęka
2017-04-06 …zapytanie Dotyczy działań planowanych przez Prezydent Miasta w kwestii uporządkowania sytuacji powstałej po wydaniu wyroku przez Naczelny Sąd Administracyjny (II-OSK-348/17) w sprawie składu Zarządu Dzielnicy Białołęka…
7.
Piotr Guział
Oświadczenia "reprywatyzacyjne" najwyższych urzędników Urzędu m.st. Warszawy
2016-10-20 …Urzędu m.st. Warszawy 2016-10-20 Oświadczenia "reprywatyzacyjne" najwyższych urzędników Urzędu m.st. Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie…
8.
Oskar Hejka
Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy
2016-04-20 …interpelacja Dotyczy zarządzenia nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy 2016-04-20 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta m.st. Warszawy nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
9.
Piotr Guział
Obietnice Prezydent m.st. Warszawy
2015-05-07 …interpelacja Dotyczy obietnic Prezydent m.st. Warszawy 2015-05-07 Obietnice Prezydent m.st. Warszawy kultura biblioteki, imprezy, wydarzenia nieruchomości głównie mieszkania, grunty partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje […] społeczne, referendum, budżet obywatelski prezydent głównie absolutorium i wynagrodzenie zagospodarowanie przestrzeni głównie plany zagospodarowania przestrzennego…
10.
Oskar Hejka
Zarządzenie nr 51/2016 Prezydenta Miasta w sprawie zakazu organizowania na terenach należących do m.st. Warszawy objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt
2016-03-01 …interpelacja Dotyczy zarządzenia nr 51/2016 Prezydenta Miasta w sprawie zakazu organizowania na terenach należących do m.st. Warszawy objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt 2016-03-01 Zarządzenie nr 51/2016 Prezydenta Miasta w sprawie zakazu organizowania…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3

Inne strony

Brak wyników