Wyniki wyszukiwania dla tagu: prawo

Uchwały

Wyniki 1–10 z 138 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1456 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
2. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1466 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
3. Sesja nr 16 z dnia
2015-08-27
Uchwała nr 359 — stwierdzenie nieważności uchwał Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy …sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy stwierdzenie nieważności uchwał Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
4. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 42 — wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIII/2382/2014 — mpzp Wierzbna w rejonie ul.Krasickiego) …w rejonie ul.Krasickiego) wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIII/2382/2014 - mpzp Wierzbna w rejonie ul.Krasickiego) prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
5. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1447 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
6. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1479 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
drogi prawo
7. Sesja nr 57 z dnia
2017-11-16
Uchwała nr 1474 — wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze …wniesienie skargi na zarządzenie zastępcze prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych drogi ulice, chodniki, ścieżki rowerowe…
drogi prawo
8. Sesja nr 36 z dnia
2016-10-20
Uchwała nr 897 — wyrażenie zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości położonej w Warszawie w rejonie ulicy Modlińskiej i projektowanej ulicy Światowida …w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości położonej w Warszawie w rejonie ulicy Modlińskiej i projektowanej ulicy Światowida wyrażenie zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości…
nieruchomości
9. Sesja nr 54 z dnia
2017-08-31
Uchwała nr 1310 — wyrażenie zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. J. Meissnera 8B. …wyrażenie zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie w dzielnicy Praga-Południe przy ul. J. Meissnera 8B wyrażenie zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości…
nieruchomości
10. Sesja nr 4 z dnia
2015-01-15
Uchwała nr 43 — wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIV/2410/2014 — mpzp ul. Towarowej) …XCIV/2410/2014 - mpzp ul. Towarowej) wniesienie skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze (dot. uchwały Nr XCIV/2410/2014 - mpzp ul. Towarowej) skargi prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Komisje

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej …czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy- druk…
2. Komisja Budżetu i Finansów …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej - druk nr 128 4. Pierwsze czytanie projektu […] uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej - druk nr 218 5. Przyjęcie protokołu nr […] uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opiat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej - druk nr 280 3. Zaopiniowanie projektu uchwały…
3. Komisja Edukacji i Rodziny …publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 3. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i […] specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie planu dofinansowania form […] publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych - druk nr 1198 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady…
4. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …druk nr 750 4. Omówienie petycji nr 32/2015 Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956=89 dotyczącej zmiany przepisów prawa - przyznania ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie działaczom opozycji antykomunistycznej. 5. Omówienie […] petycji nr 40/2015 Stowarzyszenia Polskiej Partii Niepodległościowej o zmianę przepisów prawa - przyznania ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie działaczom opozycji antykomunistycznej. 6. Omówienie petycji nr 9/2016 Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w […] m.st. Warszawie - druk nr 14,21 7. Omówienie petycji Stowarzyszenia Walczących 0 Niepodległość 1956-89 dotyczącą przyznania prawa do nieodpłatnych usług przewozowych środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i…
5. Komisja Statutowo-Regulaminowa …czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy - druk nr […] czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez mieszkańców dzielnicy posiadających czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez radę dzielnicy m.st. Warszawy…
6. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat funkcjonowania na terenie m.st. Warszawy całodobowych sklepów alkoholowych z uwzględnieniem przestrzegania prawa o wychowaniu w trzeźwości. 3. Wizytacja szkoleniowej bazy Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 4. Przyjęcie protokołu […] r. 14. Sprawy różne 2016-09-22 1. Informacja na temat bezpieczeństwa zgromadzeń publicznych po nowelizacji ustawy "Prawo o zgromadzeniach" 2. Sprawy różne Tematy prac komisji: - porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa…
7. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości położonej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w rejonie ul. Antoniewskiej - druk nr 305 8. Sprawy różne […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Szlenkierów 8 - druk nr […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy u zbiegu ulic Otwockiej i Siedleckiej - druk nr…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Andrzej Kropiwnicki
Dotyczy obowiązującego prawa w sprawie organizowania zgromadzeń publicznych
2015-09-17 …zapytanie Dotyczy obowiązującego prawa w sprawie organizowania zgromadzeń publicznych…
2.
Tomasz Tretter
Dotyczy przekazania prawa do lokalu komunalnego w Dzielnicy Wola
2016-03-07 …interpelacja Dotyczy przekazania prawa do lokalu komunalnego w Dzielnicy Wola…
3.
Oskar Hejka
Decyzja w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego
2016-09-22 …interpelacja Dotyczy decyzji w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego 2016-09-22 Decyzja w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
4.
Paulina Piechna-Więckiewicz
Dotyczy przekształcenia Szpitala Czerniakowskiego Sp. ZOZ w spółkę prawa handlowego
2017-05-15 …interpelacja Dotyczy przekształcenia Szpitala Czerniakowskiego Sp. ZOZ w spółkę prawa handlowego…
5.
Oskar Hejka
Opinie prawne dotyczące interpretacji umów indemnizacyjnych
2017-07-25 …dotyczących interpretacji umów indemnizacyjnych 2017-07-25 Opinie prawne dotyczące interpretacji umów indemnizacyjnych nieruchomości głównie mieszkania, grunty prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
6.
Filip Frąckowiak
Interwencja w sprawie zwiększonej ilości grup motocyklowych łamiących przepisy prawa drogowego
2015-03-26 …interpelacja Dotyczy interwencji w sprawie zwiększonej ilości grup motocyklowych łamiących przepisy prawa drogowego 2015-03-26 Interwencja w sprawie zwiększonej ilości grup motocyklowych łamiących przepisy prawa drogowego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością…
7.
Piotr Guział
Sprawy sądowe toczące się pomiędzy m.st. Warszawą a Klubem Sportowym "Warszawianka"
2015-02-26 …Klubem Sportowym "Warszawianka" 2015-02-26 Sprawy sądowe toczące się pomiędzy m.st. Warszawą a Klubem Sportowym "Warszawianka" prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych sport…
8.
Andrzej Kropiwnicki
Dotyczy polityki Miasta w sprawie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2016-04-06 …interpelacja Dotyczy polityki Miasta w sprawie przekształcania prawa użytkowania wieczystego w prawo własności…
9.
Anna Maria Rożek
Dotyczy prawa własności gruntów, na których jest usytuowany wiadukt kolejowy nad stacją Warszawa Płudy
2017-06-08 …interpelacja Dotyczy prawa własności gruntów, na których jest usytuowany wiadukt kolejowy nad stacją Warszawa Płudy…
10.
Zbigniew Cierpisz
Dotyczy planu działań naprawczych, które powinny być podjęte przez Panią Prezydent H. Gronkiewicz-Waltz w związku z niezgodnym z prawem powołaniem Zarządu Dzielnicy Białołęka w lutym 2016 r.
2016-12-15 …działań naprawczych, które powinny być podjęte przez Panią Prezydent H. Gronkiewicz-Waltz w związku z niezgodnym z prawem powołaniem Zarządu Dzielnicy Białołęka w lutym 2016 r…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników