Wyniki wyszukiwania dla tagu: prawo

Uchwały

Wyniki 1–10 z 92 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Lp. Data Temat
1. Sesja nr 21 z dnia
2015-12-10
Uchwała nr 534 — zwolnienie z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej …w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej zwolnienie z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego […] prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej opłaty…
opłaty
2. Sesja nr 30 z dnia
2016-06-16
Uchwała nr 744 — zasady i tryb występowania przez mieszkańców dzielnicy posiadających czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez radę dzielnicy m.st. Warszawy …w sprawie zasad i trybu występowania przez mieszkańców dzielnicy posiadających czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez radę dzielnicy m.st. Warszawy zasady i tryb występowania przez mieszkańców […] dzielnicy posiadających czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez radę dzielnicy m.st. Warszawy partycypacja Młodzieżowa Rada Miasta, Rada Seniorów, Rada Pożytku Publicznego, rada osiedla, rada sołecka, konsultacje…
partycypacja
3. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1133 — uchylenie w części uchwał: Rady Gminy Warszawa – Wawer Nr 304/XL/96 z dnia 6 grudnia 1996 r. i Rady miasta Wesoła Nr 64/XIII/99 z dnia 28 maja 1999 r. …dnia 6 grudnia 1996 r. i Rady miasta Wesoła Nr 64/XIII/99 z dnia 28 maja 1999 r. prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
4. Sesja nr 18 cz. I z dnia
2015-10-15
Uchwała nr 402 — wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy …wyboru ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybór ławników do Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Północ w Warszawie do orzekania w sprawach z […] zakresu prawa pracy sąd…
sąd
5. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1081 — dostosowanie sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą — Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. …publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. dostosowanie sieci […] publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe, na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. oświata nauczyciele…
oświata szkoły
6. Sesja nr 26 z dnia
2016-04-21
Uchwała nr 687 — stwierdzenie nieważności uchwał Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy …sprawie stwierdzenia nieważności uchwał Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy stwierdzenie nieważności uchwał Rady Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
7. Sesja nr 24 z dnia
2016-02-25
Uchwała nr 620 — stwierdzenie nieważności uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy …sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stwierdzenie nieważności uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
8. Sesja nr 47 z dnia
2017-04-06
Uchwała nr 1145 — stwierdzenie nieważności uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy …stwierdzenia nieważności uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy stwierdzenie nieważności uchwały Rady Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
prawo
9. Sesja nr 50 z dnia
2017-06-10
Uchwała nr 1217 — określenie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych …w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych określenie warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych […] od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
nieruchomości
10. Sesja nr 45 z dnia
2017-03-16
Uchwała nr 1076 — wybór uzupełniający ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy …wyboru uzupełniającego ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy wybór uzupełniający ławników do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie do orzekania w sprawach z […] zakresu prawa pracy sąd…
sąd
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Komisje

Wyniki 1–7 z 7 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie
Lp. Komisja
1. Komisja Edukacji i Rodziny …publicznych szkół podstawowych i gimnazjów mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe 3. Omówienie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie projektu dostosowania sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych i […] specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych 4. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy W sprawie planu dofinansowania form […] publicznych szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych mających siedzibę na obszarze m.st. Warszawy do nowego ustroju szkolnego wprowadzonego ustawą - Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych - druk nr 1198 2. Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady…
2. Komisja Rozwoju Gospodarczego …Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa własności części nieruchomości położonej w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w rejonie ul. Antoniewskiej - druk nr 305 8. Sprawy różne […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej na terenie Dzielnicy Wola m.st. Warszawy przy ul. Szlenkierów 8 - druk nr […] Pierwsze czytanie projektu uchwały Radym.st. Warszawy w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez m.st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy u zbiegu ulic Otwockiej i Siedleckiej - druk nr…
3. Komisja Samorządowa i Integracji Europejskiej …czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy- druk…
4. Komisja Infrastruktury i Inwestycji …druk nr 750 4. Omówienie petycji nr 32/2015 Stowarzyszenia Walczących o Niepodległość 1956=89 dotyczącej zmiany przepisów prawa - przyznania ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie działaczom opozycji antykomunistycznej. 5. Omówienie […] petycji nr 40/2015 Stowarzyszenia Polskiej Partii Niepodległościowej o zmianę przepisów prawa - przyznania ulg za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie działaczom opozycji antykomunistycznej. 6. Omówienie petycji nr 9/2016 Stowarzyszenia Pomoc Ludziom w […] m.st. Warszawie - druk nr 14,21 7. Omówienie petycji Stowarzyszenia Walczących 0 Niepodległość 1956-89 dotyczącą przyznania prawa do nieodpłatnych usług przewozowych środkami lokalnego transportu zbiorowego dla osób, które świadczyły pracę w nielegalnych organizacjach i…
5. Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego …porządku posiedzenia. 2. Informacja na temat funkcjonowania na terenie m.st. Warszawy całodobowych sklepów alkoholowych z uwzględnieniem przestrzegania prawa o wychowaniu w trzeźwości. 3. Wizytacja szkoleniowej bazy Straży Miejskiej przy ul. Sołtyka 8/10 4. Przyjęcie protokołu […] r. 14. Sprawy różne 2016-09-22 1. Informacja na temat bezpieczeństwa zgromadzeń publicznych po nowelizacji ustawy "Prawo o zgromadzeniach" 2. Sprawy różne Tematy prac komisji: - porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli - ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa…
6. Komisja Budżetu i Finansów …uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej - druk nr 128 4. Pierwsze czytanie projektu […] uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opłat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej - druk nr 218 5. Przyjęcie protokołu nr […] uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zwolnienia z opiat osób obowiązanych do ubiegania się o wydanie nowego prawa jazdy oraz nowego dowodu rejestracyjnego pojazdu z powodu zmiany administracyjnej - druk nr 280 3. Zaopiniowanie projektu uchwały…
7. Komisja Statutowo-Regulaminowa …czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez grupę osób posiadających czynne prawo wyborcze do organów m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę m.st. Warszawy - druk nr […] czytanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie zasad i trybu występowania przez mieszkańców dzielnicy posiadających czynne prawo wyborcze do rady dzielnicy m.st. Warszawy z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez radę dzielnicy m.st. Warszawy…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie

Aktualności

Brak wyników

Aktywność

Wyniki 1–10 z 16 pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2
Lp. Tytuł Data
1.
Zbigniew Cierpisz
Dotyczy planu działań naprawczych, które powinny być podjęte przez Panią Prezydent H. Gronkiewicz-Waltz w związku z niezgodnym z prawem powołaniem Zarządu Dzielnicy Białołęka w lutym 2016 r.
2016-12-15 …działań naprawczych, które powinny być podjęte przez Panią Prezydent H. Gronkiewicz-Waltz w związku z niezgodnym z prawem powołaniem Zarządu Dzielnicy Białołęka w lutym 2016 r…
2.
Oskar Hejka
Decyzja w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego
2016-09-22 …interpelacja Dotyczy decyzji w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego 2016-09-22 Decyzja w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości głównie mieszkania, grunty…
3.
Tomasz Tretter
Dotyczy przekazania prawa do lokalu komunalnego w Dzielnicy Wola
2016-03-07 …interpelacja Dotyczy przekazania prawa do lokalu komunalnego w Dzielnicy Wola…
4.
Oskar Hejka
Odpowiedź na wcześniejszą interpelację w sprawie decyzji w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego
2016-10-28 …zapytanie Dotyczy odpowiedzi na interpelację nr 1495 w sprawie decyzji w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego 2016-10-28 Odpowiedź na wcześniejszą interpelację w sprawie decyzji w sprawie przyznania prawa użytkowania wieczystego nieruchomości głównie mieszkania…
5.
Piotr Guział
Sprawy sądowe toczące się pomiędzy m.st. Warszawą a Klubem Sportowym "Warszawianka"
2015-02-26 …Klubem Sportowym "Warszawianka" 2015-02-26 Sprawy sądowe toczące się pomiędzy m.st. Warszawą a Klubem Sportowym "Warszawianka" prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych sport…
6.
Filip Frąckowiak
Interwencja w sprawie zwiększonej ilości grup motocyklowych łamiących przepisy prawa drogowego
2015-03-26 …interpelacja Dotyczy interwencji w sprawie zwiększonej ilości grup motocyklowych łamiących przepisy prawa drogowego 2015-03-26 Interwencja w sprawie zwiększonej ilości grup motocyklowych łamiących przepisy prawa drogowego bezpieczeństwo ochrona przeciwpożarowa i przeciwpowodziowa, walka z przestępczością…
7.
Oskar Hejka
Opinie prawne dotyczące interpretacji umów indemnizacyjnych
2017-07-25 …dotyczących interpretacji umów indemnizacyjnych 2017-07-25 Opinie prawne dotyczące interpretacji umów indemnizacyjnych nieruchomości głównie mieszkania, grunty prawo wnioski do TK, odwołania, stanowiska w sprawie decyzji władz centralnych…
8.
Andrzej Kropiwnicki
Dotyczy obowiązującego prawa w sprawie organizowania zgromadzeń publicznych
2015-09-17 …zapytanie Dotyczy obowiązującego prawa w sprawie organizowania zgromadzeń publicznych…
9.
Tomasz Koziński
Dotyczy braku odpowiedzi na interpelację Klubu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą kondycji stadionów warszawskich
2016-04-21 …interpelacja Dotyczy braku odpowiedzi na interpelację Klubu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącą kondycji stadionów warszawskich…
10.
Paulina Piechna-Więckiewicz
Dotyczy przekształcenia Szpitala Czerniakowskiego Sp. ZOZ w spółkę prawa handlowego
2017-05-15 …interpelacja Dotyczy przekształcenia Szpitala Czerniakowskiego Sp. ZOZ w spółkę prawa handlowego…
pokaż 5 / 10 / 20 / 50 / wszystkie 1 2

Inne strony

Brak wyników